« Najít podobné dokumenty

Obec Leština u Světlé - Výpis z usnesení ZO č.2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leština u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis z usnesení ZO č.2/2020
Str.1
<br>
<br>
Obec Leština u Světlé
Zastupitelstvo obce Leština u Světlé
<br>
<br>
Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva č.2/2020 konaného
dne 13.února 2020
<br>
<br>
<br> Navržený program:
<br> 1.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ( §95 odst.1 zákona o obcích)
<br> 2.Schválení navrženého programu
<br> 3.Kontrola plnění usnesení
<br> 4.Projednání a schválení výsledku poptávkového řízení na zhotovitele prováděcí
<br> dokumentace na akci ČOV a kanalizace Leština ( tj.dokumentace provedení stavby
<br> DPS,dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZSPD,projekt přípojek <,>
<br> rozpočty a podklady pro žádost o dotaci ) a pověření starosty k podpisu smlouvy
<br> s vybraným zhotovitelem <.>
<br> 5.Diskuse
<br> 6.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> Přítomní členové zastupitelstva:
<br> Ing.Karel Krají č ek,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Hana Miličhovska DiS <.>,XXXXX S XXXXX,Vadinský
Jaromí r,Lenka Kotanova,XXXXXXXX Ba rta,Vojte čh Merčl
<br> Zastupitelstvo se ses lo v XXX tu X/X tí m se sta va zastupitelstvo usna s ení sčhopne dle § 92 odst.3
za kona o občí čh <.>
Omluveni:
Nepřítomni:
Občané :
<br>
<br> * * *
<br>
<br>
Str.2
<br> Usnesení č.2020/4 - Zastupitelstvo obce Leština u Světlé určuje ověřovateli
zápisu XXXX XXXXX XXXXXXXXX a Mercla Vojtěcha.Jako zapisovatele pana
XXXXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> Usnesení bylo přijato X hlasy,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br>
* * *
<br> Usnesení č.2020/5 - Zastupitelstvo obce Leština u Světlé schvaluje výše
předložený program zasedání <.>
<br> Usnesení bylo přijato 9 hlasy,proti 0,zdržel se 0 <.>
<br>
<br> * * *
<br>
<br>
Kontrola plnění usnesení - jednotlivé body byly splněny <.>
<br>
<br> * * *
<br> Usnesení č.2020/6 - Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele prováděcí
dokumentace na akci „Leština,ČOV a kanalizace“ firmu SOLICITE s.r.o.Lidická
292/38,Smíchov,15000 Praha 5,za cenu 1.225.000,-Kč bez DPH a zároveň
pověřuje starostu k podpisu smlouvy s tímto vybraným zhotovitelem <.>
<br>
Usnesení bylo přijato 9 hl...

Načteno

edesky.cz/d/3595939

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leština u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz