« Najít podobné dokumenty

Obec Sentice - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za komunální odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sentice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za komunální odpad
OBEC SENTICE Zastupitelstvo obce Sentice Obecně závazná vyhláška obce č.1/2020,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Sentice se na svém zasedání dne 13.2.2020 usnesením č.5 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Sentice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem popiatku je obecní úřad Sentice.1
<br> či.2 Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí?:
<br> a) fyzická osoba přihlášena v obci <,>
<br> b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihiášená žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-Ii ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny piatit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící vrodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek plati.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla <.>
<br> (2) Poplatník dle čl.2 od...

Načteno

edesky.cz/d/3595937

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sentice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz