« Najít podobné dokumenty

Obec Dešná - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dešná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podmínky VŘ.pdf [0,08 MB]
Stránka 1 z 6
<br>
<br> 494/CJH/2020-CJHM
<br> j.: UZSVM/CJH/427/2020-CJHM
<br>
Podmínky výb rových ízení na prodej majetku vyhlašovaných Ú adem
pro zastupování státu ve v cech majetkových
<br> (dále jen „Podmínky V “)
Podmínky V upravují pravidla zjiš ování zájemc o koupi majetku státu formou výb rového ízení
(dále také jen „V “),které v souladu s § 22 zákona.219/2000 Sb <.>,o majetku eské republiky
a jejím vystupování v právních vztazích,a § 21 vyhlášky.62/2001 Sb <.>,o hospoda ení
organiza ních složek státu a státních organizací s majetkem státu,oboje ve zn ní pozd jších
<br> edpis,vyhlašuje Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových <.>
<br> Tyto Podmínky V jsou nedílnou sou ástí Oznámení o výb rovém ízení s aukcí a jeho
podmínkách.Jsou k dispozici na kontaktní adrese Ú adu a na webu Ú adu <.>
<br>
l.1
<br> Povinný obsah a forma nabídky u in né ú astníkem výb rového ízení
1.Nabídka se p edkládá v uzav ené (zalepené) obálce.Obálka s nabídkou musí být ozna ena
<br> podle instrukcí obsažených v Oznámení o výb rovém ízení <.>
2.Nabídka XXXXXX do výb rového ízení musí obsahovat:
<br> a) Vlastní nabídku ú astníka V podanou na formulá i Nabídka a prohlášení ú astníka V <,>
který je k dispozici na webu Ú adu u informace o prodeji prodávaného majetku <.>
<br> b) Výpis z obchodního rejst íku nebo obdobného rejst íku,pokud nabídku iní právnická
osoba <.>
<br> Vlastní nabídka ú astníka V
<br> Vlastní nabídka musí být p edložena v eském jazyce na formulá i Nabídka a prohlášení ú astníka
a musí obsahovat tyto údaje:
<br> - U fyzických osob jméno a p íjmení,datum narození,trvalý pobyt <.>
<br> - U právnických osob p esný název,sídlo,I O a osobu oprávn nou k zastupování právnické
osoby <.>
<br> - V p ípad nabídky o koupi do spoluvlastnictví musí být uvedeny identifika ní údaje u všech
astník <.>
<br> - Nabízenou výši kupní ceny,která musí být uvedena íseln i slovn v K,p emž v p ípad
rozdílu mezi íselnou a slovní hodnotou má p ednost slovní hodnota.Nabídka,která obsahuj...
Oznámení o VŘ.pdf [0,20 MB]
494ICJH12020—CJHM Čj.: UZSVM/CJH/42712020-CJHM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Ceské Budějovice Odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec,Na Hradbách 43/I,377 01 J.Hradec
<br> Oznamení o výběrovém řízení s aukcí čís.CJHI6I2020 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Dešná u Dačic
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 9 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 17.února 2020
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> I.Prodávaný majetek
<br> Pozemek:
<br>.pozemková parcela č.2948/2,výměra 419 m2,druh pozemku: zahrada,způsob ochrany: zemědělský půdní fond <,>
<br> zapsaný na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Dešná u Dačic,obec Dešná,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec <.>
<br> II.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemek je situovaný na západním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinných domů se zahradami.Přístup k pozemku je po zpevněné komunikaci,ze které je majetek přístupný přes parcely,které jsou ve vlastnictví fyzické osoby nebo ČR - Státního pozemkového úřadu.Na pozemku jsou trvalé porosty - ovocné stromky,není oplocený.Samotný pozemek je rovinatý <.>
<br> Na pozemek zasahuje část kopané studny ve vlastnictví fyzické osoby,která je napojena přípojkou na sousední rodinný dům.Právo uložení,provozování,údržby a oprav vodovodu není zrlzeno <.>
<br> V těsné blízkosti ...
ortofoto.jpg [0,23 MB]
obálka - vzor.pdf [0,02 MB]
„Výb rové ízení s aukcí ís.CJH/6/2020 - NEOTEVÍRAT !!!“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových
Územní pracovišt eské Bud jovice
Odlou ené pracovišt Jind ich v Hradec
Na Hradbách 43/I
377 01 Jind ich v Hradec
Nabídka a prohlášení účastníka VŘ - FO.pdf [0,05 MB]
494/CJH/2020-CJHM
<br> j.: UZSVM/CJH/427/2020-CJHM
ad pro zastupování státu ve v cech majetkových,Územní pracovišt eské Bud jovice <,>
<br> Odbor Odlou ené pracovišt Jind ich v Hradec,Na Hradbách 43/I,Jind ich v Hradec
<br>
NABÍDKA A PROHLÁŠENÍ
ASTNÍKA VÝB ROVÉHO ÍZENÍ - FYZICKÉ OSOBY
<br>
K VÝB ROVÉMU ÍZENÍ S AUKCÍ
<br> ís.CJH/6/2020
<br> JMÉNO,P ÍJMENÍ: ……………………………………………………………………………………….<.> <.>
<br> DATUM NAROZENÍ: ……………………………………………………………………………………….<.>
<br> TRVALÝ POBYT: ……………………………………………………………………….…………………
<br> ……………………………………………………………………………………………………………….<.>
<br> NABÍZENÁ VÝŠE KUPNÍ CENY V K : ………………………………………………………………… <.>
<br> slovy: ……………………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br> 1.Ú astník výb rového ízení (dále jen „V “) prohlašuje,že svoji nabídku iní vážn a nikoliv
v omylu,že se seznámil s podmínkami V ís.CJH/6/2020,že jsou mu srozumitelné <,>
že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí.Ú astník V výslovn
prohlašuje,že souhlasí s p edloženým zn ním kupní smlouvy na prodej p edm tného
majetku a zavazuje se v p ípad vít zství ve V uzav ít kupní smlouvu v souladu s výše
uvedenými podmínkami <.>
<br> 2.Ú astník V prohlašuje,že je v dobré finan ní situaci,že je schopen dodržet své povinnosti
a závazky vyplývající z kupní smlouvy,zejména zaplatit ádn a v as kupní cenu za p edm t
koup,a že složil kauci v as a ádn v souladu s podmínkami V <.>
<br> 3.Ú astník V prohlašuje,že nemá v i vyhlašovateli V žádný dluh,jehož pln ní
je vynutitelné na základ vykonatelného exeku ního titulu podle § 40 zákona.120/2001 Sb.<,>
o soudních exekutorech a exeku ní innosti (exeku ní ád),ve zn ní pozd jších p edpis <.>
<br> 4.Ú astník V se zavazuje bezodkladn písemn oznámit Ú adu pro zastupování státu
ve v cech majetkových všechny podstatné skute nosti,které mají nebo by mohly mít vliv
na prodej p edm tného prodávaného majetku,zejména na povinnost zaplacení kupní ceny <,>
stejn tak zahájení soudního ízení ve v ci majetkových závazk ú astníka V v i
vyhlašov...
kupní smlouva.pdf [0,10 MB]
Stránka 1 z 6
<br>
<br> 494/CJH/2020-CJHM
<br> j.: UZSVM/CJH/427/2020-CJHM
<br>
eská republika - Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových <,>
se sídlem Rašínovo náb eží 390/42,128 00 Nové M sto,Praha 2 <,>
za kterou právn jedná Mgr.XXXXXX XXXXX,editel odboru Odlou ené pracovišt Jind ich v
Hradec,na základ P íkazu generálního editele.6/2019 v platném zn ní <,>
<br> O: 69797111
(dále jen „prodávající“)
<br> a
<br> Varianta - fyzická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ……… <,>
rodné íslo: ………trvalý pobyt: ………,bydlišt :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - fyzická osoba - podnikatel
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.> (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: …….<.>.<,>
podnikající pod ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.…… (p esný název v souladu s ve ejným rejst íkem nebo dle
živnostenského oprávn ní) <,>
zapsané sídlo podnikatele (pop ípad bydlišt ): ……….<.>,skute né sídlo podnikatele: ………….<.> <,>
místo podnikání: …….<.>.<.>.<,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
bankovní spojení: ………
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - manželé
Manželé
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ……… <,>
rodné íslo: ……… trvalý pobyt: ……… <.>,bydlišt :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… (akademický titul,jméno,p íjmení,v decká hodnost),datum narození: ……… <,>
rodné íslo: ……… trvalý pobyt: ……… <.>,bydlišt :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
(dále jen „kupující“)
<br> Varianta - právnická osoba
…….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> … ( esný název v souladu s ve ejným rejst íkem právnických osob) <,>
se sídlem …….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.… <,>
kterou zastupuje ……… (uvést akademický titul,jméno,p íjmení,v deckou hodnost,funkci),nebo
zastoupená na základ plné moci <,>
<br> O: ………,DI : ……… <,>
zapsána ve ve ejném rejst íku právnických osob vedeném ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
Informace pro účastníky VŘ.pdf [0,05 MB]
Stránka 1 z 2
<br>
<br> 494/CJH/2020-CJHM
<br> j.: UZSVM/CJH/427/2020-CJHM
<br>
<br> Informace pro ú astníky výb rového ízení a ve ejnost k pr hu aukce
<br>
1.Prezence ú astník výb rového ízení (dále jen „V “) bude probíhat od uplynutí termínu
<br> pro podání nabídek maximáln po dobu 30 minut.Po uplynutí této doby bude zahájeno
otevírání doru ených obálek.Ú astníku,který se k prezenci dostaví po uplynutí doby ur ené
k prezenci,nebude prezence umožn na.P i prezenci se musí ú astník V prokázat:
a) pokud se jedná o fyzickou osobu,musí prokázat svoji totožnost platným pr kazem
<br> totožnosti,který p i prezenci ú astník V p edloží k nahlédnutí.Pro ú XXX V se za
pr kaz totožnosti považuje u zahrani ních fyzických osob pouze cestovní doklad;
<br> b) pokud se jedná o právnickou osobu,osoba nebo osoby oprávn né jednat a podepisovat
jménem právnické osoby (dále jen „statutární orgán právnické osoby“) musí doložit <,>
že jsou oprávn ny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby výpisem
z ve ejného rejst íku,výpisem z jiného zákonem stanoveného rejst íku,v n mž
je právnická osoba zapsána,p ípadn kopií písemné smlouvy nebo zakládací listiny,která
prokazuje založení právnické osoby,zp sob podepisování a p ípadné zm ny t chto údaj <,>
nebo odkazem na zvláštní zákon,kterým právnická osoba vzniká.Statutární orgán
právnické osoby prokazuje svoji totožnost platným pr kazem totožnosti (viz výše).Pokud
dojde ke zm statutárního orgánu právnické osoby a tato zm na není dosud v rejst íku
zapsána,m že statutární orgán právnické osoby prokázat své oprávn ní notá ským
zápisem nebo písemným estným prohlášením a sou asn musí doložit,že se jedná
o osobu oprávn nou jednat za ú astníka V.Pro p ípadnou ú ast v aukci je nezbytné,aby
se ú astník V dostavil v dob ur ené pro prezenci ú astník V,která je uvedena
v Oznámení o V <.>
<br> 2.Po skon ení otevírání obálek s nabídkami p edsedající sd lí ú astník m V a ve ejnosti
jméno a p íjmení (název) ú astníka V,který splnil všechny vyhlášené podm...
foto[1].jpg [4,89 MB]
Adix“ &.<.> ? <,>

Načteno

edesky.cz/d/3595932

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Územní plánování   Prodej   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dešná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz