« Najít podobné dokumenty

Obec Machová - Usnesení zastupitelstva obce-10.2.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Machová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpoč.opatření. 2.2020.pdf (97.84 kB)
Obec Machová,IČO 00568651 KEO4 1.6.11 UR028
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2/2020
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Příjmy
org1 org2 Poznámka
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků1 000,00370921113721 0,00 1 000,00 sběr kuchyň.olejů-příjmy
1 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadůCelkem za Par: 3721 0,00 1 000,00
<br> Příjmy celkem 1 000,000,00 1 000,00
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> 1/4
<br>
<br> Obec Machová,IČO 00568651 KEO4 1.6.11 UR028
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> NázevPar N+Z+Uz ZJPol Původní hodnota Změna Po změně
<br> Výdaje
org1 org2 Poznámka
<br> Nákup ostatních služeb15 000,0051692321 5 000,00 20 000,00 kanalizace-odborný dozor
15 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalyCelkem za Par: 2321 5 000,00 20 000,00
<br> Neinv.přísp.ost.PO- ZŠ Mysloč.7 000,0053393113 10 000,00 17 000,00 ZŠ-plavec.výcvik-vyúčtování
Dary-peněž.obyvatelstvu-lyž.výcv.2 000,0054923113 2 000,00 4 000,00 dorovnání-dle žádostí
<br> 9 000,00 Základní školyCelkem za Par: 3113 12 000,00 21 000,00
Dary obyvatelstvu5 000,0054923330 0,00 5 000,00 příspěvek farní tábor
<br> 5 000,00 Činnosti registrovaných církví a náboženských společnostíCelkem za Par: 3330 0,00 5 000,00
Poštovní služby1 000,0051613349 0,00 1 000,00 zpravodaj-povinné odeslání
<br> 1 000,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředkůCelkem za Par: 3349 0,00 1 000,00
Drobný hmot.dlouh.majetek-kuželna14 000,00190251373412 35 000,00 49 000,00 kuželna-přípojka na internet
Ostatní nákupy jinde nezařazené-14 000,00190251793412 14 000,00 0,00 kuželna-přípojka k internetu
<br> 0,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obceCelkem za Par: 3412 49 000,00 49 000,00
Neinvestiční transfery spolkům3 000,0052223419 0,00 3 000,00 příspěvek-TJ Sokol Mysločovice
<br> 3 000,00 Ostatní sportovní činnostCelkem za Par: 3419 0,00 3 000,00
Drob.hmot.dlouh.majetek-klub-děti1 000,00993451373421 3 000,00 4 0...
Usnesení zastupitelstva obce -10.2.2020
Výpis usnesení z 17.zasedání Zastupitelstva obce Machová,které se konalo 10.února 2020
<br> 1.Zastupitelstvo schválilo program 17.zasedání Zastupitelstva obce Machová <.>
Hlasování: 12 pro,0 proti,0 zdrželi se <.>
<br> 2.Zastupitelstvo přijalo žádost k zařazení pozemku komunikace na pozemku parc.č.96/2 do kategorie
pozemních komunikací a následně zařazení do pasportu místních komunikací v délce 364 m.Zastupitelstvo
souhlasí se zařazením (při dodržení postupů podle správního řízení) <.>
Hlasování: 12 pro,0 proti,0 zdrželi se <.>
<br> 3.Zastupitelstvo obce Machová schválilo plán možných ohrožení a plán činnosti orgánů obce při vzniku
mimořádné události.Dokumenty zůstávají beze změn proti minulému roku <.>
Hlasování: 12 pro,0 proti,0 zdrželi se <.>
<br> 4.Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné se závěry kontroly provedené dne 5.února 2020 <.>
Vzato na vědomí <.>
<br> 5.Zastupitelstvo posoudilo tři nabídky dodavatelů veřejného osvětlení a závěrem schválilo jako nejvhodnější
nabídku od f.Montáže EPZ s.r.o.za cenu 38.154,20 Kč vč.DPH.Starosta odešle objednávku a zajistí návrh
smlouvy na dočasné umístění veřejného osvětlení.Termín umístění po podpisu smlouvy <.>
Hlasování: 12 pro,0 proti,0 zdrželi se <.>
<br> 6.Zastupitelstvo projednalo návrh Opatření obecné povahy na dopravní značení na pozemku parc.č.96/2 a
nemá připomínky.Vzato na vědomí <.>
<br> 7.Starosta předložil kalkulaci a nabídky na dodávku materiálu (dřeva) pro opravu venkovních lavic a stolů
v majetku obce.Celkové náklady ve výši cca 19 tis.Kč včetně nátěru (barvy).Zastupitelstvo souhlasí
s opravou venkovních lavic a pověřuje místostarostu realizací opravy a objednáním materiálu <.>
Hlasování: 12 pro,0 proti,0 zdrželi se <.>
<br> 8.Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem projektové dokumentace „Parkoviště MŠ“ a zplnomocňuje
projektantku k vyřízení územního a stavebního povolení.Starosta se pověřuje podpisem plné moci za obec
Machová <.>
Hlasování: 12 pro,0 proti,0 zdrželi se <.>
<br> 9.Usnesení Zastupit...

Načteno

edesky.cz/d/3595931

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Machová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz