« Najít podobné dokumenty

Obec Čestlice - VV - vlna 21 ÚP SÚ HMP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čestlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

obr 3
Str.1
<br> Z 3397 / 021ZMĚNA č <.>
<br> Praha - SataliceLOKALITA - městská část:
<br> Satalice - katastrální území:
<br> 981/4 - parc.číslo:
<br> změna funkčního využití plochDRUH:
<br> výstavba garážePŘEDMĚT:
<br> zeleň městská a krajinná /ZMK/PLATNÝ STAV V ÚP:
<br> čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/NAVRHOVANÁ ZMĚNA:
<br> 69 m2PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH:
<br>
<br> Str.2
<br> Z 3397 / 021ZMĚNA č <.>
ORTOFOTOMAPA MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br>
<br> Str.3
<br> Z 3397 / 021ZMĚNA č <.>
PLATNÝ STAV ÚP: MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> ZMK
<br>
<br> Str.4
<br> Z 3397 / 021ZMĚNA č <.>
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> OB-B
obr 2
Str.1
<br> Z 3396 / 021ZMĚNA č <.>
<br> Praha - KolovratyLOKALITA - městská část:
<br> Kolovraty - katastrální území:
<br> 1252/10,1252/11,1252/12,1252/13,1252/14,1252/15,1252/6,1252/7 <,>
1252/8,1252/9
<br> - parc.číslo:
<br> změna funkčního využití plochDRUH:
<br> rodinná výstavbaPŘEDMĚT:
<br> louky,pastviny /NL/PLATNÝ STAV V ÚP:
<br> čistě obytné /OB/ <,>
(případně jiné funkční využití umožňující individuální výstavbu RD)
<br> NAVRHOVANÁ ZMĚNA:
<br> 20506 m2PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH:
<br>
<br> Str.2
<br> Z 3396 / 021ZMĚNA č <.>
ORTOFOTOMAPA MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br>
<br> Str.3
<br> Z 3396 / 021ZMĚNA č <.>
PLATNÝ STAV ÚP: MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> NL
<br>
<br> Str.4
<br> Z 3396 / 021ZMĚNA č <.>
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> OB
<br> (případně jiné funkční využití umožňující individuální výstavbu RD)
obr 1
Str.1
<br> Z 3395 / 021ZMĚNA č <.>
<br> Praha 22LOKALITA - městská část:
<br> Hájek u Uhříněvsi - katastrální území:
<br> 226/20 - parc.číslo:
<br> změna funkčního využití plochDRUH:
<br> výstavba 8 rodinných domůPŘEDMĚT:
<br> zeleň městská a krajinná /ZMK/ <,>
celoměstský systém zeleně /CSZ/
<br> PLATNÝ STAV V ÚP:
<br> čistě obytné /OB/NAVRHOVANÁ ZMĚNA:
<br> 6641 m2PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH:
<br>
<br> Str.2
<br> Z 3395 / 021ZMĚNA č <.>
ORTOFOTOMAPA MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br>
<br> Str.3
<br> Z 3395 / 021ZMĚNA č <.>
PLATNÝ STAV ÚP: MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> CSZZMK
<br>
<br> Str.4
<br> Z 3395 / 021ZMĚNA č <.>
NAVRHOVANÁ ZMĚNA: MĚŘÍTKO 1 : 10 000
<br> OB
přehledová mapa
3396
<br> 3395
<br> 3397
Praha 6
<br> Praha 5
<br> Praha 4
<br> Praha 8
<br> Praha 12
<br> Praha 10
<br> Praha 20
<br> Praha 22
<br> Praha 9
Praha 14
<br> Praha 13
<br> Dubeč
<br> Z ličín
<br> Praha 15
<br> Praha 21
<br> Z braslav
<br> Praha 11
<br> Vinoř
<br> Čakovice
<br> Řep oryje
<br> Praha 16
<br> Lip ence
<br> Ďáblice
<br> Praha 7
<br> Libuš
<br> Slivenec
<br> Praha 3
<br> Kunratice
<br> Praha 1
<br> Praha 19Troja
<br> Kolovraty
<br> Újezd
<br> Běchovice
<br> Praha 18
<br> Suchdol
<br> Šeberov
<br> KlánovicePraha 2
<br> Královice
<br> Nedvězí
<br> Satalice
<br> Koloděje
<br> Křeslice
<br> Benice
<br> Nebušice
<br> Dolní Chabry
<br> Praha 17
Dolní Počernice
<br> Lochkov
<br> Březiněves
<br> Lysolaje
<br> Štěrboholy
<br> Petrovice
Velká Chuchle
<br> Dolní Měcholup y
<br> Přední XXX XXXXX
<br> NÁVRH Z ADÁNÍ Z MĚN VLNY XX Ú Z EMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.PRAHY
Legenda:
<br> Hranice městských částí
Hranice funkčních ploch
Návrh zadání změn vlny 21
<br> Měřítko1:100 000 Zpracoval MHMP UZRV Praze dne 30.1.2020
navrh zadání -tabulka
Číslo
změny
<br> Městská část Katastrální území Předmět
Rozsah
(m2)
<br> Z 3395/21 Praha 22 Hájek u Uhříněvsi výstavba 8 rodinných domů 6 641
<br> Z 3396/21 Praha - Kolovraty Kolovraty rodinná výstavba 20 506
<br> Z 3397/21 Praha - Satalice Satalice výstavba garáže 69
zadání
1
<br> ZADÁNÍ
ZMĚN VLNY 21
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.PRAHY
<br> Důvody pro pořízení změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území
<br> Pořízení změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
„změny vlny 21 ÚP SÚ HMP“) bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m.Prahy (dále jen
„ZHMP“) č.9/23 a 9/27 ze dne 19.9.2019 a usnesením ZHMP č.13/12 ze dne 23.1.2020 <.>
<br> Důvodem pro jejich pořizování je kontinuální aktualizace Územního plánu sídelního útvaru hl <.>
m.Prahy (dále jen „ÚP SÚ HMP“) v souladu s potřebami hl.m.Prahy a jeho městských částí
a dále umožnění splnění záměrů investorů,odpovídajících koncepci rozvoje hl.m.Prahy <.>
<br> Změny vlny 21 ÚP SÚ HMP obsahují 3 dílčí změny,o jejichž pořízení bylo rozhodnuto výše
uvedenými usneseními ZHMP <.>
<br>
<br> Číslo
změny
<br> Městská část Katastrální území Předmět
Rozsah
(m2)
<br> Z 3395/21 Praha 22 Hájek u Uhříněvsi výstavba 8 rodinných domů 6 641
<br> Z 3396/21 Praha - Kolovraty Kolovraty rodinná výstavba 20 506
<br> Z 3397/21 Praha - Satalice Satalice výstavba garáže 69
<br>
<br> Požadavky na zpracování návrhů změn vlny 21 ÚP SÚ HMP
<br> a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce,vyjádřené zejména v cílech
zlepšování dosavadního stavu,včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území <,>
v požadavcích na změnu charakteru obce,jejího vztahu k sídelní struktuře
a dostupnosti veřejné infrastruktury
<br> Podmínkou pro realizaci záměrů bude nalezení odpovídajícího řešení v účelném využití
a prostorovém uspořádání jednotlivých lokalit s cílem dosažení obecně prospěšného
souladu veřejných a soukromých zájmů v rámci koordinace rozvoje území hl.m.Prahy <,>
a to za podmínek ochrany veřejných zájmů,chránících hodnoty území hl.m.Prahy <,>
a respektování limitů tohoto území <.>
<br> Změny vlny 21 ÚP SÚ HMP nebudou mít vliv na celkovou koncepci ÚP SÚ HMP
a strukturu legendy grafické části ÚP SÚ HMP <.>
<br> ...
VV - vlna 21 ÚP HMP
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Sídlo: M ariánské nám.2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29,110 00 Praha 1
t el.: 236 001 111,fax: 236 007 142
e-mail: p os t a@p raha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o projednání návrhu zadání změn
<br> vlny 21
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s § 47 ve spojení s § 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního
města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
oznamuje projednání návrhu zadání změn vlny 21 Územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy (dále jen „návrhu zadání změn“) <.>
Pořízení změn vlny 21 ÚP SÚ HMP bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m <.>
Prahy (dále jen „ZHMP“) č.9/23 a 9/27 ze dne 19.9.2019 a usnesením ZHMP č.13/12
ze dne 23.1.2020 <.>
Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn je zveřejněna na úřední
desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova 35/29,Praha 1,v době od 17.2.2020
do 18.3.2020 včetně <.>
<br> V téže době je v souladu s § 47 odst.2 a § 20 stavebního zákona návrh zadání změn
vystaven k veřejnému nahlédnutí:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě → Budoucnost města → Odbor územního rozvoje → Změny
územního plánu (Aktuálně pořizované změny → Změny 21)
<br> http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/u
zemni_planovani/zmeny_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_zmeny/index.html
<br> - v tištěné podobě - v kanceláři č.346 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,110 00
Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní
pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky – oznámení o projednání návrhu zadání
změn,tj.do 18.3.2016 včetně,může každý v souladu s § 47 odst.2 stavebního zákona
uplatnit...

Načteno

edesky.cz/d/3595922

Meta

EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čestlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz