« Najít podobné dokumenty

Obec Malenovice - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povyhy – Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malenovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha.pdf (944,46 kB)
".|.\“
<br> 9—3) ',! ' Příloha k č.j.: KRPT-281790-ZIČJ-2019-070206
<br> ? |S11b VYZNAČNÍ OBJÍŽÚKY
<br> OBJÍZDNÉ TRASY MOST VE VÝSTAVBĚ
<br> OVEŘEW SITUAČ NÍ VÝKREs kčj.WFO 5493/2020 min;—:.“ 47 ý- JOJO
<br> rl "\ \\ Í" \ j & I'“ | '_.-" \ \ ".-\ \ k,53 TŘAVK <.>,Í mam WKRESU:.c.zMENv PREDMET mew zmenu PROVEDL PODPIS DATUM mem : 'J- r i r' SDUŘADNICOVÝ SYSTEM : JTSK “\ vvsmvÝ SYSTEM : ipm \ _ VEDOUCI FROJEKTANT - mp mo XXXXXXX PRÚSA X%: a _/ ZDDFOVEDNÝ PROJEKTANT mc RICHARD PRÚŠA (;"sz * VYPRACOVAL mc.BELA CTVRTKOVA W KONTROLOVAL XXX XXXXXX XXXXXXXX (XXX mm KRAJ.MÚ.ou MORAVSKOSLEZSKÝ.FRÝDLANT NAD osmch *) mm OBJEDNATEL.INVESTOR MK.EmEDJDKD 55va ' 1 1/2019 NAzev Akce: VYPRACOVANI POV PRO VYSTAVBU MOSTU WU" mus-a & 49.413-2 FORM" 2“ ' “ “Farm STUPEN TF NÁZEV OBJEKTU: „„ m 190232 VVV'KR su:.c.SOUPRAVY G.WKRESU “15 E SCHÉMA OBJIZDNYCH TRAS
<br> a- <,>
<br> '='a.wew.\'i_1-.IHI
<br> “'n-l
<br>.A
<br> L
<br>.'.<.> X'Í
<br>,: *_F_FÍÉ'W.1L_ZT_1Éší—Ílt ___ ""HD“ -=:-_____:
<br> „Ffi
<br> =? m au;.“or,—" - -.<_! \,%\ - --.o && U * ' ' " „& !?!-li.<.>.„ga-m—azsífu _,lm :_Qllll-lp: “f=-$a.<.>.“: -£ E522; &'J'I Ípš %: “Ši—3311 » all-".“-.<.> "! ma'-.e.? -=.s „= %“ ___-iw:- 'i'—a'-
<br> "mil—"= ' _:_]_'-_|||1_ |_l' rrlp; “ :TŽftl '.u_l Z'ů'i._ Ii,_l'-._r ' '__=Il || <.>,"
<br> „i:—[T-II jl
<br> Ir
<br> 4 _
<br> “,'-Š?
<br> * SIL."55 FŘÝDEK-MÍSTEK ?!
<br> QL LSI
<br> Zrušit DZ;ĚÉ:'IŠ 1*1b(l__la__ _
<br> Doplnit nám 4115 <.>
<br> a_„to z___t_Iůvodú _ ' Ípříj'ezdu NA do průmyslové zóny fa.Lakum,Batz apod.<.>
<br>.? _'.<.> _ '.<.> __ :-_ ;amlhól 207,včetně uvedení největší povolené hmotnosti)
<br> \.x'l.| '— <.>
<br> Sesxtavu DŽ ISHb 'umistit na sil.&.I/56 i ve směru od obce Frýdlant nad Ostravicí <.>
<br> » '“-._
<br> Ill/48412
prechodna-uprava-provozu-–-souhlas.pdf (122,68 kB)
JID: PCR07ETRf080109948
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
<br> územní odbor Fn'ldek-Místek
<br> dopravní inspektorát Frýdek'wsmk lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> ___ ___ _ __ __.- MUFOPQQ'BMSEI
<br> Č.j.KRPT-281790-2/ČJ-2019-070206 Frýdek-Místek 04.02.2020 Počet stran: 4 Nelistinná příloha: CD-R Mno _ *.'/“""""— 01505561.MĚSTSKÝ ÚŘAD FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ MĚSTSKÝ Ú Ř AD Odbor regionálního rozvoje a stavební úřad FRÝDLANT NAD OSTRAVLQL Náměstí3 ““"“ __ _ ' “' 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Došlo - 5 -02- 2020 \ |č: 00296651 a % PÍŠÍ/* —— %,“- lD DS: 7fvbegw Wy: _WWDC
<br> vyřizuje: Bc.XXX XXXXX K č.j.MUFO XXXXX/XXXX
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích vk.ú.Frýdlant nad Ostravicí,Pstruží,Metylovice,Kunčičky u Bašky,Baška - stanovisko
<br> Policie České republiky,Dopravní inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,Územního odboru Frýdek-Místek,jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné ůpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) a 5 77 odst.3,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> souhlasí
<br> s návrhem přechodné úpravy provozu (resp.s přílohou návrhu PÚP) na Sil.č.l/56,sil.č.ll/477,ll/483,Ill/48425,Ill/48416,Ill/48314,Ill/48418 a dotčených místních komunikací v obci Frýdlant nad Ostravicí,avk.ú.Frýdlant nad Ostravicí,Pstruží,Metylovice,Kunčičky uBašky,Baška,z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci realizace staveb „ Silnice Ill/48416,rekonstrukce mostu 48416-3 a Silnice Ill/48416,rekonstrukce mostu 48416-2",a to za dodržení a splnění podmínek:
<br>.dopravní značení a zařízení bude provedeno a umístěno,dle platných zákonů,vyhlášek,technických předpisů a norem,dále bude přechodné DZ užito jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu,a to vždy v přímé souvislosti se stave...
verejna-vyhlaska---opatreni-obecne-povahy-.pdf (242,75 kB)
BANKOVNÍ SPOJENÍ: IČ DIČ www.frydlantno.cz
Komerční banka a.s.00296 651 CZ00296 651 tel.: 558 604 111
pobočka Frýdek-Místek fax.: 558 676 279
č.účtu: 19-1322781/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,odbor regionálního rozvoje a stavební úřad,podle § 19 vyhlášky MV
č.388/2002 Sb <.>,úřad obce s rozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále
jen „zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě žádosti od - SSMSK p.o.<,>
Úprkova 795/1,702 23 Ostrava,IČO: 0095711 a po projednání s Policií ČR č.j.: KRPT-281790-2/ČJ-2019-
070206 ze dne 4.02.2020 a souhlasu KÚ Ms kraje s vydáním stanovení pro silnici č.I/56,podle § 77 odst.1
písm.c),odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> v k.ú.Frýdlant n.O <.>,Pstruží,Metylovice,na silnicích č.48425,48418,48416,48414,II/483,I/56 a na
dotčených místních komunikacích ve Frýdlantu n.O <.>,v k.ú.Baška a Kunčičky u Bašky na silnicích č.II/477
a I/56,při úplné uzavírce silnice III/48416 v místě mostů ev.č.48416-2 a 48416-3 ( nadjezd do Frýdlantu
n.O.) :
<br> Důvod: Realizace staveb „Silnice III/48416 rekonstrukce mostu 48416-3 a Silnice III/48416
<br> rekonstrukce mostu 48416-2“
<br> Termín: 2.3.2020 od 07:00 hod.– 30.11.2020 do 18:00 hod <.>
Zhotovitel stavby: IDS Olomouc a.s <.>,OHL ŽS a.s <.>
Zhotovitel přechodné úpravy provozu: SEKNE spol.s.r.o <.>,Provozovna Ostrava,Vratimovská 77,718 00
<br> za těchto podmínek:
Umístění dopravních značek a dopravních zařízení proveďte podle přílo...

Načteno

edesky.cz/d/3595908

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malenovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz