« Najít podobné dokumenty

Obec Stratov - Oznámené veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE.
?W MDMA UHF? DIG “MĚN “1940 340 Nm Wm 'i'-IMG "“"-"'" (JH g md aoezysuex & ponopon “018123 W muzu im A0 ' ' ;Nagvnz !NAVHdGG “9 ““"““ "'i'“ “mmm“ louis UDM WFL WDM lnu.—nl nun-m wo; Ela % "IWH mon-nm.malt-lm cwza ©,<.> __._- l;.r-,: (.na— _ T“ ——„__.lť ' ' cas/5:52 ' " “——— ' _ (_ „.r r - “*r—___ \._„_„ f :" sry/5:5 : E\.<.> ——— _________ _ _.— ' "] £ JI' “**—“__ ___ prů-69
<br> 1 | r.i i 1
<br> ma '
<br> 1,9 area—ZZ [ u—JLaqc.“rUÍIYHI'.<.> 'I.r\u „|
<br> TĚ ““$
<br>.z/xzr' *——-_____ _ __ “ :'-/.rng ;F'FÉ \; --—.<.> _ 4 :e“ - _ Q (“ ČJ; ; fi;.* _
<br> RE/ím'íř
<br>.:.—' „.\gdd zár/ass <.>
<br> aoexgunwox euenopňq gnou
<br> "--._
<br> _ han-'a "J“/wáš;
<br>,$ ““a/49h.<.>.p
<br> 7%
<br>.<.>.;—“_—-—-____
<br> 5/40?
<br> d;
<br>.HJIII Jafe-.r <.>
<br> “““—___
<br> ———--.<.> _____ —-.<.> __ “'—- --.<.> _______
<br> A
<br> i
<br> ' R
<br> ;.— I.; L
<br> _!
<br> „cz:/"mr
<br> ——-._.“_ ““““—“ix '
<br> fér?-—
<br> Lu,-nwm 1:1 895! mnm gra 'umin mar “na uodu Maas ust“ “99 “lod
<br> “on-3 weumeu e asexgumumf gumezod u:;ugnggn _wmseinz as amsvmnos "as ooozngs “a 232 (a “má z 1590 u 5 v “tis LGBLIEL :; “vlez (s 'wsgd "aj 'lSPO SZ 5 'isn s npelnos A
<br> | “?: 9?- „r,/"Má V392 “If E
<br> ?.n.:-.- -.r- F— (,;,<.>.<.> -:=._.11 <.>
<br> L Mg.-gk -' <.>
<br> "Tmax—síeqí muqaams - '
<br> nJ *:; “3.1
<br> f.' má;.m;-
ZDE.
Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor dopravy
<br> Husovo náměstí 23,289 22 Lysá nad Labem
<br>
<br>
<br> Č.j.: MULNL-OD/5765/2020/Uh/10
<br>
Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: katerina.uhrova@mestolysa.cz
<br> Datum: 31.01.2020
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Lysá nad Labem obce s rozšířenou působností,odbor dopravy jako příslušný orgán
<br> státní správy podle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> návrhu ze dne 24.01.2020,který podala fyzická osoba JUDr.XXX XXXXX,nar.XXXX,trv.bytem Stratov
<br> 210,289 22 Lysá nad Labem a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘ Policie
<br> Středočeského kraje,územní odbor Nymburk – dopravní inspektorát,ze dne 22.01.2020,č.j.KRPS-
<br> 8111-1/ČJ-2020-010806-ZU,podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu dopravního značení na místní komunikaci v obci Stratov (p.č.738 <,>
<br> 739) z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci stavebních prací –
<br> realizace vodovodu,kanalizace a komunikace <.>
<br>
<br> Při realizaci uvedené stavby bude osazeno přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je
<br> přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení:
<br>
<br> dle platného schématu DIO <.>
<br>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve
<br> znění pozdějších předpisů (účinnost od 01.01.2016) a musí být v souladu s ČSN EN 12899-1.Městský
<br> úřad Lysá nad Labem,odbor dopravy si vyhrazuje právo stanovení přechodné úpravy dopravního
<br> značení změnit nebo doplnit,jestliže to bude vyžadovat změna provozu nebo veřejný záje...

Načteno

edesky.cz/d/3595884

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz