« Najít podobné dokumenty

Obec Chodský Újezd - Usnesení ZO 16/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chodský Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO 16/2020
UsneSení
<br> zjednání Zastupitelstva obce Chodský Újezd č.16/2020 kmmmáoámSaámmZGModummhomn v sále Kulturního domu v Nahém Újezdci
<br> Zastupitelstvo obce
<br> |.schvaluje
<br> 412) program 16.jednání Zastupitelstva obce s doplněním o bod „Vyúčtování dotace Tělovýchovnou jednotou Chodský Újezd z.5.za rok 2019" se zařazením v progra- mu pod bod 16.a posunutím bodů 16 <.>,17.a 18.vždy o jeden a dále o přehození bodu programu č.11 s bodem programu č.6
<br> 413) návrhovou komisi ve složení: XXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX
<br> XXX) ověřovatelé zápisu ve složení: lng.XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX) diskusikekaždémuhodu programu zvlášť
<br> XXX) záměr prodeje části poz.parc.č.434/1 o výměře cca 51 m2 v k.ú.Chodský Újezd
<br> 417) obsah zápisu kronikářky do kroniky obce za rok 2015
<br> 418) „Smlouvu o spolupráci v soc.oblasti a o příspěvku na provoz Domu s pečovatel- skou službou Planá" mezi Městem Planá a Obcí Chodský Újezd
<br> 419) „Smlouvu-o postoupení pohledávek" se Stamm—služby s.r.o.Kladruby zavybudo— vání předčistících zařízení v Dolní Jadruži
<br> 420) vyhlášení veřejné zakázky na akci „Novostavba hasičské zbrojnice v obci Chodský Újezd,části Nahý Újezdec"
<br> 421) hostování pana Duchoně z Domažlic na obecní pouti v září 2020 v Chodském Újez- cl—ě s pouťovými atrakcemi
<br> 422) kácení poškozených stromů na obecních pozemcích v katastrech obce dle přilože- ného seznamu
<br> v '
<br> bere na vedomi
<br> 423) elektronické nahrávání průběhu 16.jednání Zastupitelstva obce
<br> 424) podepsání zápisu 20 č.15/2020 ze dne 8.1.2020
<br> 425) plnění usnesení 20 č.15/2020 ze dne 8.1.2020
<br> 426) zprávu o činnosti Rady obce za měsíc leden 2020
<br> 427) informaci starosty o možnosti zastupitelů zapojit se do vzdělávacího program vyhl.MV Praha „Zastupitel v kurzu“
<br> 428) vyúčtování dotace Tělovýchovnou jednotou Chodský Újezd,2.5.za rok 2019
<br> Im ukládá
<br> 429) starostovi - upřesnit ve spolupráci s paní účetní pohledávky za septiky a předčis- tící zařízení...

Načteno

edesky.cz/d/3595859

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chodský Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz