« Najít podobné dokumenty

Obec Zvole (Šumperk) - Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zvole (Šumperk).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
ZÁKLADNÍ
Příloha
<br> A.5.Informace podle § 18 odst.3 pism.b) zákona (TEXT)
<br> Zapsána do Veřejného rejstříku dne 8.února 2003 - Pr 147 vedená u Krajského soudu v Ostravě
<br> ZŠ a MŠ Zvole,okres Šumperk,<,> Zvole 119,789 01,Zábřeh,výchovně-vzdělávací,IČ 75029090
sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2020
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
příloha
ZÁKLADNÍ
Příloha
<br> ZŠ a MŠ Zvole,okres Šumperk,<,> Zvole 119,789 01,Zábřeh,výchovně-vzdělávací,IČ 75029090
sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2020
<br> Doplňující informace k položkám rozvahyE.1 <.>
<br> K položce ČástkaDoplňující informace
<br> zálohy na knihy59 6 870,00
<br> zálohy plyn59 20 980,00
příoha
ZÁKLADNÍ
Příloha
<br> ZŠ a MŠ Zvole,okres Šumperk,<,> Zvole 119,789 01,Zábřeh,výchovně-vzdělávací,IČ 75029090
sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2020
<br> Doplňující informace ČástkaK položce
<br> E.2.Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
<br> mimořádné náklady nejsouA <.>
<br> mimořádné výnosy nejsouB <.>
Příloha
ZÁKLADNÍ
Příloha
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Organizace bude i nadále pokračovat ve své činnosti.Nenastaly žádné skutečnosti,které by ji omezovaly v její činnosti <.>
<br> ZŠ a MŠ Zvole,okres Šumperk,<,> Zvole 119,789 01,Zábřeh,výchovně-vzdělávací,IČ 75029090
sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2020
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Výkazy se v roce 2019 sestavují v Kč s přesností na dvě desetinná místa <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu <.>
příloha
Příloha
<br> Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍPoložka
<br> Počáteční stav fondu k 1. 1 <.>
Tvorba fondu
Základní příděl
<br> 34 727,86
87 358,00
87 358,00
<br> Číslo
A.I <.>
A.II <.>
<br> 1 <.>
2.Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
<br> 5.Ostatní tvorba fondu
<br> Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu3 <.>
<br> 25 519,00Stravování2 <.>
1.Půjčky na bytové účely
<br> Čerpání fondu 54 895,00A.III <.>
<br> Sociální výpomoci a půjčky5 <.>
4.Kultura, tělovýchova a sport
<br> Rekreace3 <.>
<br> Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění8 <.>
7.Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
<br> Poskytnuté peněžní dary 6 000,006 <.>
<br> 9.23 376,00Ostatní užití fondu
<br> ZŠ a MŠ Zvole, okres Šumperk,<,>  Zvole 119, 789 01, Zábřeh, výchovně-vzdělávací, IČ 75029090
sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2020
<br> ZÁKLADNÍ
Fond kulturních a sociálních potřeb
<br> F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
<br> Konečný stav fonduA.IV 67 190,86
<br> 4.Peněžní a jiné dary určené do fondu
Příloha
Příloha
<br> Název
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍPoložka
<br> Počáteční stav fondu k 1. 1. 
Tvorba fondu
Zlepšený výsledek hospodaření
<br> 197 869,27
778 731,99
38 017,99
<br> Číslo
D.I <.>
D.II <.>
<br> 1 <.>
2.740 714,00Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
<br> D.III.98 728,00Čerpání fondu
<br> Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv3 <.>
<br> Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele3 <.>
2.Úhrada sankcí
<br> Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření1 <.>
<br> 5.98 728,00Ostatní čerpání
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady4 <.>
<br> D.IV.877 873,26Konečný stav fondu
<br> Peněžní dary - účelové4 <.>
Peněžní dary - neúčelové5 <.>
Ostatní tvorba6 <.>
<br> ZŠ a MŠ Zvole, okres Šumperk,<,>  Zvole 119, 789 01, Zábřeh, výchovně-vzdělávací, IČ 75029090
sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 03.02.2020
<br> Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Výkaz zisku a ztráty Základní školy a Mateřské školy Zvole
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ZŠ a MŠ Zvole, okres Šumperk,<,>  Zvole 119, 789 01, Zábřeh, výchovně-vzdělávací, IČ 75029090
sestavený k 31.12.2019
<br> ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 03.02.2020
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> A.179 884,00192 154,50 6 319 247,767 500 632,80NÁKLADY CELKEM 1A.I. až A.V <.>
I.179 884,00192 154,50 6 319 247,767 500 632,80Náklady z činnosti 2A.I.1. až A.I.36 <.>
1.623 044,873Spotřeba materiálu 122 483,50 548 298,54 117 819,00501
2.119 677,004Spotřeba energie 17 838,00 158 730,00 18 860,00502
3.23 408,005Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 24 375,00503
4.6Prodané zboží 504
5.114Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.115Aktivace oběžného majetku 507
7.116Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.78 095,197Opravy a udržování 36 203,00511
9.3 345,008Cestovné 2 207,00512
10.9Náklady na reprezentaci 513
11.117Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.380 737,7710Ostatní služby 330 951,71518
13.4 470 839,0011Mzdové náklady 38 391,00 3 725 462,00 31 760,00521
14.1 462 130,0013Zákonné sociální pojištění 12 674,00 1 221 938,00 10 810,00524
15.16 755,0014Jiné sociální pojištění 14 682,00525
16.91 820,9715Zákonné sociální náklady 768,00 95 399,00 635,00527
17.16Jiné sociální náklady 528
18.17Daň silniční 531
19.18Daň z nemovitostí 532
20.19Jiné daně a poplatky 538
22.21Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23.22Jiné pokuty a penále 542
24.23Dary a jiná bezúplatná předání 543
25.24Prodaný materiál 544
26.25Manka a škody 547
27.26Tvorba fondů 548
28.37 776,0027Odpisy dlouhodobého majetku 15 554,00551
29.28Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30.29Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31.30Prodané pozemky 554
32.31Tvorba a zúčtování rezerv 555
33.32Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34.33Náklady z vyřazených pohledávek 557
35.191 783,0...
Rozvaha Základní školy a Mateřské školy Zvole, příspěvkové organizace k 31.12.2019
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> ZŠ a MŠ Zvole, okres Šumperk,<,>  Zvole 119, 789 01, Zábřeh, výchovně-vzdělávací, IČ 75029090
sestavená k 31.12.2019
<br> ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 03.02.2020
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky Název položky č.ř <.>
<br> Syntetický
účet
<br> A. a B.2 017 467,801 992 749,285 936 937,441AKTIVA CELKEM 3 944 188,16
A.I. až A.IV.273 275,001 992 749,282 228 248,282Stálá aktivaA.235 499,00
<br> A.I.1. až A.I.9.7 728,007 728,003Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4
2.Software 013 5
3.Ocenitelná práva 014 6
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 7 728,00 7 728,00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13
<br> A.II.1. až A.II.10.273 275,001 985 021,282 220 520,2814Dlouhodobý hmotný majetekII.235 499,00
1.Pozemky 031 15
2.Kulturní předměty 032 16
3.Stavby 021 17
<br> 022
273 275,00323 231,00558 730,0018
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí4.235 499,00
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 1 661 790,28 1 661 790,28
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24
10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25
<br> A.III.1. až A.III.8.26Dlouhodobý finanční majetekIII <.>
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29
5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32
<br> A.IV.1. až A.IV.6.35Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé ...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2019
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 14 350 000,00 = 14 350 000,00
15 685 069,76 = 15 685 069,76
16 631 939,18 = 16 631 939,18
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
70 000,00 = 70 000,00
76 000,00 = 76 000,00
75 087,00 = 75 087,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
14 280 000,00 = 14 280 000,00
15 609 069,76 = 15 609 069,76
16 556 852,18 = 16 556 852,18
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
20 047 000,00 = 20 047 000,00
21 796 069,76 = 21 796 069,76
13 421 341,63 = 13 421 341,63
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
19 977 000,00 = 19 977 000,00
21 720 069,76 = 21 720 069,76
13 346 254,63 = 13 346 254,63
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
19 977 000,00 = 19 977 000,00
21 720 069,76 = 21 720 069,76
13 346 254,63 = 13 346 254,63
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
5 697 000,00- = 5 697 000,00-
6 111 000,00- = 6 111 000,00-
3 210 597,55 = 3 210 597,55
<br> r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
5 697 000,00 = 5 697 000,00
6 111 000,00 = 6 111 000,00
<br> 3 210 597,55- = 3 210 597,55-
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 5 697 000,00 = 5 697 000,00
6 111 000,00 = 6 111 000,00
<br> 3 210 597,55- = 3 210 597,55-
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 5 697 000,00- = 5 697 000,00-
6 111 000,00- = 6 111 000,00-
3 210 597,55 = 3 210 597,55
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 23.01.2020
13:32:20
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (OBEC),verze: 2019.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2019
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 70 0...
Příloha k 31.12.2019
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Zvole čp.123,789 01 Zvole
Obec Zvole00303666
<br> sestavená k 31.12.2019
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXXX,obec.zvole@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Nejsou informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
V oddíle C.I.3.přílohy účtování transferů: za transfery se považují veškeré dotace,granty,příspěvky i finanční dary
* poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572),přijaté transfery se do výnosů (672),investiční přijaté transfery se
účtují na účet 403
*investiční transfer na pořízení DM od zřizovatele poskytovaný PO bude účtován na účet 401 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Účetní jednotka v roce 2018 uplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§ 27 ods.7 zák.) při přecenění pozemků
určených k prodeji
* účetní jednotka od r.<.> 2012 provádí měsíčně účetní odpisy majetku
* účetní jednotka tvoří rezervu na obnovu vodovodu,kanalizace a ČOV a zákonnou rezervu na krizová opatření na přísl <.>
par.a položce 5901,5903 <.>
* účetní jednotka metodu kurzových rozdílů neúčtovala
* účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 901 - DDNM,902 - DDHM pod limit 3.000,-- Kč,909 - majetek
svěřený ZŠ a MŠ Zvole,905 - vyřazené pohledávky,906 - vyřazené závazky,934 dlouh.podm.pohl,943 - očekávané
transfery,992 - členský podíl obce ve svazku obcí Vodovodu Pomoraví <.>
Na účtu 909 účetní jednotka k 31.12.2018 eviduje majetek svěřený příspěvkové organizaci včetně majetku nabytého
příspěvkovou organizací <.>
* účetní jednotka oceňuje pozemky kupní cenou.Vedlejší náklady jako správní a jiné poplatky související s pořízením
pozemků do pořizovací ceny nevstupují <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 23.01.2020
13:39:46
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (OBEC),verze: 2019.01
<br>...
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Zvole00303666
sestavený k 31.12.2019
<br> IČO: Název:
Sídlo: Zvole čp.123,789 01 Zvole
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXXX,obec.zvole@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 834 305,74 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 621 028,46 -Spotřeba energie (502)2
<br> 393 290,60 -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 795 258,47 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 17 030,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 18 799,19 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 2 117 749,16 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 2 122 953,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 644 862,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 5 364,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 36 037,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> 65 377,00 -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 324,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 82 198,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 38 269,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> 75 192,59 -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 2 150 560,36 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 2 730,00 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 2 304,10 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 616 044,58 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> ...
Rozvaha k 31.12.2019
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2019
00303666IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Zvole
Zvole čp.123,789 01 Zvole
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXXX,obec.zvole@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 735 963,19 171 575,19Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 77 813,19 77 813,19
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 658 150,00 93 762,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 116 992 703,65 24 843 075,63
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 14 380 046,36 202,32
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 215 385,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 69 764 187,35 17 322 297,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 15 106 462,05 5 509 018,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 2 011 558,31 2 011 558,31
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 1 705 114,58 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 564 388,00 5...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvole za rok 2019
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/17445/2019/OK/9000 Počet listů: 7
Č.j.: KUOK 9390/2020 Počet stran: 7
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvole za rok 2019 <,>
<br> IČ 00303666
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 23.10.2019 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 6.2.2020 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Zvole za rok 2019 dne 7.10.2019.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 6.2.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Zvole
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 - 31.12.2019
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 06.02.2020 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXX XXXXX
<br> kontrolor: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
Mgr.XXXXX XXXX
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: Mgr.XXXXX XXX - starosta
XXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Zvole za rok 2019
<br>  nebyly zjištěny chyby a nedostatky ...
Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019
BEC ZVOLE,Zvole 123,789 01 Zábřeh
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ OBCE ZVOLE ZA ROK 2019 NÁVRH
<br>
<br>
Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost k 31.12.2019
Příjmy celkem po konsolidaci
14.280.000,00
15.609.069,76
16.556.852,18
Třída 1 – daňové příjmy
11.283.000,00
11.283.000,00
12.386.449,73
Třída 2 – nedaňové příjmy
2.747.000,00
2.745.500,00
2.579.045,69
Třída 3 - kapitálové příjmy
-
-
<br> 11.700,00
<br> Třída 4 – přijaté transfery
250.000,00
<br> 1.580.569,76
1.579.656,76
Výdaje celkem po konsolidaci
19.977.000,00
<br> 21.720.069,76
<br> 13.346.254,63
Třída 5 – běžné výdaje vč.rezerv15.572.000,00
<br> 17.301.258,00
<br> 11.104.722,31
- z toho zákonné rezervy
<br> 2.381.000,00
<br> 2.381.000,00
<br> 2.381.000,00
Třída 6 - kapitálové výdaje
4.405.000,00
<br> 4.418.811,76
<br> 2.241.532,32
Financování celkem 5.697.000,00
<br> 6.111.000,00
<br> 3.210.597,55-
- v tom splátky úvěrů
<br> 1.103.000,00-
<br> 1.103.000,00- 1.102.632,00-
- změna stavu fin.prostředků
6.800.000,00
<br> 7.214.000,00
<br> 2.009.188,37-
- ost.fin.operace
<br>
<br>
<br>
<br> 98.777,18-
Úvěry
<br>
<br>
<br>
Splátky 2019
Stav k 31.12.2019
- investiční úvěr na intenzifikaci ČOV
<br>
300.000,00
674.982,00
- investiční úvěr na místní komunikaci „Luhy – Člupek“
442.632,00
432.540,00
- investiční úvěr na pořízení nemovitostí „Luhy“
<br> 360.000,00
4.156.550,00
Poskytnuté dotace příspěvkové organizaci z rozpočtu obce
Příspěvek na provoz Základní škole Zvole,přísp.org <.>
<br>
700.000,00
<br> Transfery poskytnuté dalším veřejnoprávním subjektům celkem
380.180,00
Neinvestiční příspěvek Olomouckému kraji – dopravní obslužnost
60.200,00
<br> Neinvestiční příspěvek Vodovod Pomoraví
<br>
<br>
34.240,00
<br> Investiční příspěvek Vodovod Pomoraví
<br>
<br>
259.800,00
<br> Příspěvek Mikroregion Zábřežsko
<br>
<br>
<br> 16.940,00
Příspěvek knihovna Zábřeh
<br>
<br>
<br>
9.000,00
<br> Poskytnuté transfery ostatním subjektům celkem
<br>
16.055,00
Neinvestiční příspěvek Svazu měst a obcí ČR
<br>
<br> 4...

Načteno

edesky.cz/d/3595853

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zvole (Šumperk)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz