« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Hraštice - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Hraštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení k žádosti o informaci 3
11.12.2019 Dotazník - GDPR obci a školských zařízení
<br> Dotazník - GDPR obcí a školských zaHzení
<br> Vážení,jakožto studentka 3.ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bych Vás ve smyslu
<br> zákona č.106/1999 Sb.<.> o svobodném přístupu k informacím ráda požádala o poskytnutí informací prostřednictvím tohoto dotazníku <.>
<br> Děkuji za spolupráci <.>
<br> *Povinné pole
<br> E—mailová adresa *
<br> obec©malahrastice.cz
<br> Jméno a příjmení* XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> Název instituce veřejné správy * * jedná se o orgány územní samosprávy,školy a školská zařízení
<br> Obec Malá Hraštice
<br> Telefonníčíslo *
<br> 318581701
<br> 11.12.2019
<br> Dotazník — GDPR obcí a školských zařízení
<br> Jakým způsobem Vaše organizace zajišt'uje výkon pověřence pro ochranu osobních údajů? *
<br> C) interním zaměstnancem O externím poskytovatelem služeb pověřence — fyzická osoba (OSVČ) © externím poskytovatelem služeb pověřence - právnická osoba
<br> 0 externím poskytovatelem služeb pověřence - zajišt'uje jiná škola
<br> O Jiné:
<br> Název firmy,která vykonává funkci pověřence pro Vaší organizaci *
<br> F
<br> _ !
<br> Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska
<br> Jaké nejvyšší dosažené vzdělání má Váš pověřenec pro ochranu osobních údajů?
<br> *v případě právnické osoby,prosím,uveďte vzdělání osoby,která přichází s Vaší organizací nejvíce do styku <.>
<br> O vysokoškolské vzdělání v právní oblastí (alespoň titul Bc.)
<br> 0 vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních technologií (alespoň titul Bc.)
<br> © jiné vysokoškoiské nebo vyšší odborné vzdělání
<br> O vzdělání středoškolské
<br> Na jak dlouhou dobu máte uzavřenou smlouvu s pověřencem? * *specifrkujte,prosím,kdy tato smlouva vyprší
<br> neurčitou
<br> 11.12.2019
<br> Dotazník — GDPR obcí a školských zařízení
<br> Jaká je výše měsíční odměny,která byla s pověřencem sjednána touto smlouvou? *
<br> 500; Kč
<br> Kolik účelů zpracování osobních údajů vedete v záznamech o činnostech zpracování ve smyslu čl.30 o...
Sdělení k žádosti o informaci 2
Obec Malá Hraštice
okr.Příbram,26203 Nový Knín,tel.+fax.: 318581701 <,>
<br> Čs.a.s.Dobříš,č.ú.: 521706359/0800 <,>
<br> IČ:242691,DIČ:CZ00242691,obec@malahrastice.cz
<br>
Č.j.:991/ 2019 Dne 16.10.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Věc: Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br>
<br> Na základě Vaší žádosti sdělujeme,že obec Malá Hraštice XXXXXX ke dni X.května XXXX
akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská,a.s.(dnes innogy Energie,s.r.o.)se sídlem
Praha 4,Novodvorská 803/82,z titulu vlastnictví akcií <.>
<br>
S pozdravem
<br>
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
starostka obce
Sdělení k žádosti o informaci 1
Obec Malá Hraštice
okr.Příbram,26203 Nový Knín,tel.+fax.: 318581701 <,>
<br> Čs.a.s.Dobříš,č.ú.: 521706359/0800 <,>
<br> IČ:242691,DIČ:CZ00242691,obec@malahrastice.cz
<br>
<br> Č.j.: 790/2019 Dne 22.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace
<br>
<br> K Vaší žádosti sdělujeme,že firma uvedená ve Vaší žádosti se nezúčastnila výběrového
řízení veřejné zakázky pro obec <.>
<br> S pozdravem
<br>
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
starostka obce
Vyrocni_zprava_dle_zakona_106_za_rok_2019 (1)
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2019
<br>
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím,podle které-
ho musí každý povinný subjekt předkládat o své činnosti v oblasti poskytování informací zákonem
stanovené údaje,předkládá obec Malá Hraštice tuto „Výroční zprávu za rok 2019“ <.>
<br>
<br>
a
počet písemně podaných žádostí o informace 3
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> b počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c
<br> opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci pře-
zkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o po-
skytnutí informace
<br> 0
<br> přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včet-
ně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní
zastoupení
<br> 0
<br> d
výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbyt-
nosti poskytnutí výhradní licence
<br> 0
<br> e
počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> 0
<br> f další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů XXX a s odesláním
informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informa-
cí <.>
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně
s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek <.>
Počet t...

Načteno

edesky.cz/d/3595830

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Hraštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz