« Najít podobné dokumenty

Obec Kořenov - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kořenov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ...
1
<br>
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D
O d b o r d o p r a v y
<br> K r k on ošs k á u l.35 0,Ta nv a ld,PS Č 46 8 4 1
sp.zn.: MěÚT/03506/2020/OD-SH/La
č.j.: MěÚT/03882/2020/OD-SH/La V Tanvaldě dne 13.února 2020
vyřizuje: Bc.Lamačová /tel.: 483 369 629
e-mail: llamacova@tanvald.cz
<br>
<br> O ZN Á M EN Í V EŘ EJ N O U V Y HL Á ŠK OU
<br>
Návrh opatření obecné povahy
pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Tanvald,odbor dopravy dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
<br> provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o provozu“),příslušný správní úřad na úseku silnic II.a III.třídy,místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města
Tanvald v souladu s ustanovením § 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti Obce Kořenov,IČ 00262421,468 49
Kořenov 480 ze dne 10.2.2020,tímto
<br>
zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení
<br>
na místní komunikaci č.1b (ppč.3515/1) v k.ú.Příchovice u Kořenova a obci Kořenov
dle doloženého návrhu Obce Kořenov
<br>
Důvod stanovení místní úpravy:
<br> Výše uvedená místní komunikace slouží jako přístupová komunikace k turistickému cíli,tj <.>
vyhledávaná rozhledna Štěpánka,kterou navštěvují převážně pěší turisté a dochází zde ke kolizi s
motorovými vozidly <.>
<br> Obec Kořenov požádala o dopravní omezení mimo jiné i z důvodu nedostatečné parkovací
kapacity u jmenovaného turistického cíle a především z důvodu zvýšení bezpečnosti pěších turistů a
ostatních účastníků silničního provozu na místní komunikaci č.1b (ppč.3515/1) v úseku od
křižovatky se silnicí II/290 po odbočku k če.1208 v k.ú.Příchovice u Kořenova a obci Kořenov <.>
<br> Technické provedení návrhu:
Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace,bude dopravní značení provedeno dle
doloženého DIO a dále pak dle platné legislati...

Načteno

edesky.cz/d/3595810

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kořenov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz