« Najít podobné dokumenty

Obec Březnice - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení PÚP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_752313836_1_Příloha k Č.J. MMZL 021135_2020.pdf (5.03 MB)
SCHÉMA PDZ PRo PROVÁDĚ'NÍ'TĚCHTO ČINNOSTÍ - POHYBLIVE PRACOVNI MISTO v OBCI:
<br> HEI!
<br> SW W
<br> Dle druhu prováděné údržb oužita PDZ E13:
<br> - sečení trávy
<br> - údržba zeleně
<br> - údržba SDZ
<br> - opravy výtluků
<br> - frézování vozovky
<br> Při opravě výtluků,dle potřeby použití PDZ A1? a A7a,a to i opakovaně
<br> A1? - turbomechanismus
<br> +Sečení travních porostů +Mytí směrových sloupků
<br> +Zametání komunikaci se samosběrem,pomocí kropičky
<br> +Údržba dopravních značek
<br> +Udržba zeleně
<br> +Oprava výtluků pomocí turbomechanismu +Udržovací nátěr
<br> Vozidlo označeno světelnou šipkou a majákem nebo pojízdnou uzavírkovou tabulí
<br> A15
<br> SEČENÍ E4
<br> mm-
<br> \/ /\
<br> 200m
<br> max 800m
<br> 200m
<br> Odbor stavebních n dcpravmch řízení
<br> „4-3 Magistrát měs & Zíma Ě
<br> Platona !: marnost w 43513320
<br> SCHÉMA PDZ PRO PROVÁDĚNÍ TĚCHTO ČINNOSTÍ -
<br> L <.>
<br> POHYBLIVÉ PRACOVNÍ MÍSTO v OBCI:
<br> +Opravy výtluků,prosedíin asfaltovými betony (fréza,fmišer)
<br> Dle druhu prováděné údržb oužita PDZ E13:
<br> - sečení trávy
<br> - údržba zeleně
<br> - údržba SDZ
<br> - opravy výtluků
<br> - frézování vozovky
<br> Při opravě výtluků,dle potřeby použití PDZ A17 a A7a,a to i opakovaně
<br> A17 - turbomechanísmus
<br> „ovn atm
<br> O
<br> O 332331) 330"
<br> Vozidlo označeno světeln0u šipkou a majákem nebo pojízdnou uzavírkovou tabulí
<br> m TRÁVY mm- 54
<br> zlín.'
<br> Magistrát města Elina '
<br> 200m
<br> max 800m
<br> 200m
<br> Odbor stavebních a dopravních HAF.m
<br> mom & mmm omnwzoyo
<br> SCHEMA PDZ PRO PROVADENI TECHTO CINNOSTI - MIMO OBEC:
<br> SW
<br> 9038
<br> W
<br> l
<br> 38
<br> Dle druhu prováděné údržby,použita PDZ E13:
<br> - sečení trávy - údržba zeleně - údržba SDZ
<br> - opravy výtluků — frézování vozovky
<br> Pří opravě výtluků,dle potřeby použití PDZ A17 a A7a,a to i opakovaně
<br> A17 - turbomechanismus
<br> 9291 O
<br> +Sečení travních porostů
<br> +Mytí směrových sloupků
<br> +Zametání komunikaci se samosběr...
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor stavebních a dopravních řízení
oddělení dopravně správních řízení
<br> Magistrát města Zlína
náměstí Míru 12,761 40 Zlín
<br> Číslo jednací dokumentu: MMZL 021135/2020 *MMZLSS21804741*
MMZLSS21804741 Spisová značka: MMZL-odd.DSŘ-007039/2020/Hap
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXXX XXXXX,tel.: XXXXXXXXX
e-mail: MartinHapak@zlin.eu
<br> Ve Zlíně dne: 12.2.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (dále jen "správní orgán"),jako příslušný
orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy <,>
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"),na základě návrhu,který dne
15.1.2020 podala právnická osoba:
<br> Správa a údržba silnic Zlínska,s.r.o <.>,IČO 26913453,K Majáku 5001,760 01 Zlín 1 (dále jen
„navrhovatel“) <,>
<br> po projednání s dotčeným orgánem,tj.Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje,dopravním
inspektorátem Zlín (dále jen "DI PČR Zlín") pod č.j.KRPZ-2833-1/ČJ-2020-150506 ze dne 9.1.2020 <,>
v souladu s ust.§ 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy,kterým dle ust.§ 61 odst.4 zákona o
silničním provozu a dle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust.§ 77
odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komun.: silnice II.a III.třídy v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností
Zlín
<br> v termínu: od 1.4.2020 do 31.3.2021
<br> z důvodu: provádění běžné údržby na silnicích II.a III.třídy ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností ...

Načteno

edesky.cz/d/3595772

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz