« Najít podobné dokumenty

Obec Osek - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přech.úpravy provozu na poz.kom.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veř. vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz.kom. - chodník Vitinka
%f r WV
<br> MESTSKY URAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 1,Střed,337 0l Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br> Váš dopis ze dne
25.ll.2019
<br> Naše značka
<br> spis.zn.: MeRo/ 15629/OD/ 19 Bra
č.j.dokumeníu: MeRol5600lODl20
<br> Vyřizuje / tel / email
Pavel Braďa
371 706 324
<br> pavel.brada@rokycany.cz
<br> V Rokycanech dne
12.2.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o provozu"),na základě žádosti společnostiBřed
<br> COiDYBS Plzeň,s.r.o <.>,IČ0 626 21 033,Prvomájová 514/39,322 00 Plzeň (dále jen,<,> žadatel") <,>
se souhlasem dotčeného orgánu,kterým je PoÍicie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje,územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát (dále jen i'Police ČR DI Rokycany) <,>
<br> stanovÍ
<br> podle ustanovení § 77 odst.l písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující
přechodnou úpravu provozu - dopravně inženýrské opatření v rámci stavby:
a výstavba chodníků podél silnic č.III/2325 v obci Vitinka,na kterou bylo vydáno stavební
<br> povolenf dne 27.9.2019 pod č.j.:MeRo/7957/OD/19 Bra <.>
<br> Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
pozemní komunikace příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předložených návrhů zpracovaných DYBS Plzeň,s.r.o.<,>
IČ0 626 21 033,Prvomájová 514/39,322 00 ze -dne 14.11.20-19,a to v souladu s příslušnými
ustanovenfmi zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména
požadavky technických podmínek TP 66,<,> Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích" 3.vydání <.>
<br> Od...

Načteno

edesky.cz/d/3595754

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz