« Najít podobné dokumenty

Obec Kovářov - Oznámení o zahájení řízení - povolení odběru podzemní vody z vrtané studny parc. č. 792/11 k.ú. Chrást

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kovářov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument...
Stránka 1 z 5 Městský úřad Milevsko Odbor životního prostředí nám.E.Beneše 420,pracoviště Sažinova 843,399 01 Milevsko Tel.: 382 504 111,ID DS: 8kabvcx,epodatelna@milevsko-mesto.cz _________________________________________________________________________________ Čj.: MM 09719/2020 OŽP/KJ Spis.značka: SZ MM 71409/2019/10 Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXX (oprávněná úřední osoba) Tel.: XXX XXX XXX E-mail: kristyna.jirmannova@milevsko-mesto.cz Datum: 12.02.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Městský úřad Milevsko,Odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný dle ust.§ 7 odst.2 a § 61 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,věcně příslušný podle ust.§ 104 odst.2 písm.c) a ust.§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),a jako speciální stavební úřad dle ust.§ 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),místně příslušný správní orgán podle ust.§ 11 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ust.§ 44 a § 47 odst.1 správního řádu,na žádost manželů: XXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX a XXXXXX XXX,nar.XX.XX.XXXX,oba bytem Loutkářská č.p.2404/2e,16900 Praha 6 – Břevnov,v zastoupení na základě plné moci: advokát XXXXXX XXX,JUDr.Ph.D <.>,IČ:XXXXXXXX,sídlem Loutkářská 2416/2f,169 00 Praha 6 – Břevnov (dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“),oznamuje z a h á j e n í ř í z e n í I.ve věci povolení odběru podzemní vody podle ustanovení § 8 odst.1 písm.b) bod 1.vodního zákona z vrtané studny,hluboké 80 m,umístěné na pozemku dle KN parc.č.792/11,v k.ú.Chrást u Zahořan,č.h.p.: 1-08-05-003,HGR 6320,orientační souřadnice S-JTSK: X -1102173,Y -769206 (dále jen „HG vrt“,nebo „záměr“).Údaje o množství vod,se kterými je žádáno nakládat: Počet měsíců,kdy se odebírá: 12 Průměrný denní odběr: 515 l/den (0,0071 l/...

Načteno

edesky.cz/d/3595739

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kovářov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz