« Najít podobné dokumenty

Obec Lelekovice - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ- o umístění stavby III/37917 Lelekovice most 37917-1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lelekovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mapka
1
1
t
<br>
1
1
t
<br> 1
<br> 1
<br> t
<br>
1
<br> 1
<br> t
<br>
1
1
t
<br> 1
<br> 1
<br> t
<br>
1
<br> 1
<br> t
<br>
1
<br> 1
<br> t
<br>
<br> 1
<br> 1
<br> t
<br>
1
<br> 1
<br> t
<br>
1
<br> 1
<br> t
<br>
11t
<br> 1
<br> 1
<br> t
<br>
1
1
t
<br> 1
1
<br> t
<br>
11
t
<br> I
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 7
<br> 9
<br> 1
<br> 7
<br> 1
1
t
<br>
L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> VR
AN
<br> OV
<br> ŠE
BR
<br> OV
<br> LIP
ŮV
<br> KA
<br> KU
ŘIM
<br> LEL
EK
<br> OV
ICE
<br> OŘ
EŠ
<br> ÍN
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> V
<br> R
<br> A
<br> N
<br> O
<br> V
<br> I
S
<br> 1
<br> 1
<br> b
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> ČE
SK
<br> Á
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> P
<br> R
<br> A
<br> H
<br> A
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> 1
<br> I
S
<br> 1
<br> 1
<br> b
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> B
<br> L
<br> A
<br> N
<br> S
<br> K
<br> O
<br> I
S
<br> 3
<br> a
<br> L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> I
S
<br> 1
<br> 1
<br> b
<br> Č
<br> E
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> I
S
<br> 1
1
a
<br> M
<br> O
<br> S
T
<br>
E
<br> V
<.>
<br> Č
<br> <.>
<br> 3
7
9
7
-
1
<br> O
<br> M
<br> E
Z
<br> E
N
<br> L
E
<br> L
E
<br> K
O
<br> V
I
C
<br> E
M
<br> I
<br> 1
1
t
<br>
Z
A
<br> L
E
<br> L
E
<br> K
O
<br> V
I
C
<br> E
<br> Č
E
<br> S
K
<br> Á
Š
<br> E
B
<br> R
O
<br> V
<br> IS
11b
<br> Č
E
<br> S
K
<br> Á
<br> I
P
<br> 2
<br> 2
<br> P
<br> O
<br> Z
<br> O
<br> R
<br> P
<br> R
<br> ů
<br> J
<br> E
<br> Z
<br> D
<br>
P
<br> Ř
<br> E
<br> S
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> P
<br> R
<br> O
<br>
V
<br> O
<br> Z
<br> I
D
<br> L
<br> A
L
<br> E
<br> L
<br> E
<br> K
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br> N
<br> A
<br> D
<br>
2
<br> 0
<br> t
<br> I
S
<br> 3
<br> d
<br> V
<br> R
<br> A
<br>...
Územní rozhodnutí - Lelekovice most
M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m
Odbor stavební a životního prostředí
<br> Jungmannova 968/75,664 34 Kuřim
<br>
SPIS.ZN.: S-MK/12034/19/OSŽP/Ma
Č.J.: MK/12034/19/OSŽP
<br>
<br>
VYŘIZUJE: Ing.Macek
TEL.: 541422313
E-MAIL: macek@kurim.cz
POČET LISTŮ: 7
DATUM: 13.2.2020
<br>
<br>
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Kuřim,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby") <,>
kterou dne 9.7.2019 podali
<br> Obec Lelekovice,IČO 00281999,Hlavní 75/7,664 31 Lelekovice a
Jihomoravský kraj,IČO 70888337,Žerotínovo náměstí 499/3,602 00 Brno <,>
který zastupuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,příspěvková organizace kraje <,>
IČO 70932581,Žerotínovo náměstí 449/3,602 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 odst.1 a § 92 odst.1 stavebního
zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření
a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> III/37917 Lelekovice most 37917-1
<br>
(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.658/1 (ostatní plocha),parc.č.658/2 (ostatní plocha),parc.č <.>
659/6 (ostatní plocha),parc.č.663/1 (ostatní plocha),parc.č.663/5 (ostatní plocha),parc.č.673/20
(ostatní plocha),parc.č.673/21 (ostatní plocha),parc.č.675/1 (ostatní plocha),parc.č.676/117 (ostatní
plocha) v katastrálním území Česká,parc.č.1816/1 (ostatní plocha),parc.č.1816/25 (ostatní plocha) <,>
parc.č.1816/26 (ostatní plocha),parc.č.1816/27 (ostatní plocha),parc.č.1816/29 (ostatní plocha) v
katastrálním území Lelekovice <.>
<br>
<br> Jedná se o rekonstrukci mostu přes železnici,který je ve špatném technickém stavu.Celková délka
řešeného úseku silnice č...

Načteno

edesky.cz/d/3595717

Meta

Stavby   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lelekovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz