« Najít podobné dokumenty

Obec Bechlín - Návrh Opatření obecné povahy o vydání Změny č. 1 územního plánu Bechlín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bechlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZPRÁVA
STUDIO KAPA – ARCHITEKTURA,URBANISMUS,INTERIER,DESIGN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ing.arch.XXXX XXXXX,Na Petynce XX,XXX XX Praha X ÚZEMNÍ PLÁN BECHLÍN ZMĚNA č.1 Záznam o účinnosti : a) označení orgánu,který Změnu č.1 ÚP Bechlín : Zastupitelstvo obce Bechlín b) datum nabytí účinnosti : c) jméno,příjmení,funkce a podpis oprávněné osoby pořizovatele : ing.XXXXXX XXXXXXXX vedoucí úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem otisk úředního razítka : 2 I.Změna č.1 územního plánu Bechlín IA.Textová část : 1) V kapitole a) Vymezení zastavěného území se v prvním odstavci za slova „k 30.6.2010“ doplňuje text :“,aktualizováno k 31.11.2018“ 2) V kapitole b) se doplňuje název kapitoly na začátku o slovo :“Základní“ 3) V názvu kapitoly c) se v nadpisu za text :“ Urbanistická koncepce včetně“ vkládá text :“urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“ 4) V kapitole c) se v tabulce ploch škrtají položky : “ „Z2 0 - TE RN fotovoltaika + úz.rezerva pro RN,podmínit ÚS k prověření urbanistické koncepce a krajinného rázu Z7 0 – NT plochy těžby dle ÚR P11 1 RD Benzinov – respektovat o.p.VN“ 5) V kapitole c) se v tabulce ploch územních rezerv doplňuje za slova : “územní rezerva Bechlín sever 2x12 RD“ text : „ s podmínkou prověření urbanistické koncepce územ- ní studií“ a dále text : „ÚR 0–RN územní rezerva pro RN po dožití FVE,navazující na sousední plochy (Z1)“ 6) V názvu kapitoly d) se v nadpisu za text :“Koncepci veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro její umísťování,“ vkládá text :“ vymezení ploch a koridorů pro ve- řejnou infrastrukturu,včetně stanovení podmínek pro jejich využití“ 7) V kapitole d) se ve třetím odstavci ruší text :“…v kategorii územních rezerv je navr- žena přeložka silnice III/24049,která po jižní straně obchází Předonín“ a nahrazuje se textem: “s výjimkou silnice III/24049,pro kterou je Změnou č.1 po j...
VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU
r.<.>.<.>.<.>.:Z1| l.<.>.<.>.<.>.<.> Fm.l.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1.04.01 <.>
ŠIRŠÍ VZTAHY
' N BvEcHLíN ZMENA č <.>
<br> 5.ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 50 000
<br> LEGENDA STAV NÁVRH HRANICE RESENEHO ÚZEMÍ ' |
<br> ZÁMĚRY z úP BECHLÍN
<br> - ROZVOJOVÉ PLOCHY
<br> 101219.“_.' ' f_i/.' __ -.' ' *.„.<.>,"; PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU 430.3“.; _ _ -- \ _.f _,<.> ' _ ",ZPRESNENÍ úP ROUDNICE NAD LABEM / („ -,__l - <.>,<.> ',„' _ _ __ * xf"
<br> ZÁMĚRY ZE zúR ÚK PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU
<br> _,„x \ VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA - SILNIČNÍ _ VYSOKORYcHLOSTNÍ TRA'Í' LABSKÁ CYKLOSTEZKA TRASA č.2 TR ŠTĚTÍ
<br> VEDENÍ 1 1 o KV
<br> VEDENÍ 400 KV - REZERVA KANALIZACE
<br> úSES úSES FUNKČNÍ K ZALOžENÍ
<br> NADREGIONÁLNÍ BIOCENTRUM NADREGIONÁLNÍ BIOKORIDOR REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM
<br> REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR
<br> Záznam 0 účinnosti:
<br> a) označení orgánu,který Změnu č.1 ÚP Bechlín vydal: Zastupitelstvo obce Bechlín
<br> b) datum nabytí účinnosti:
<br> c) Jméno,příjmení,funkce a podpis Oprávněné osoby pořizovatele: ing.XXXXXX XXXXXXXX vedoucí úřadu územního plánování MěÚ Roudnice nad Labem
<br> Otisk úředního razítka:
<br> ARCHITEKTURA URBANISMUS INTERIER DESIGN
<br> STUDIO KAPA ING.ARCH.XXXX XXXXX NA PEI'YNCE XX,XXX XX PRAHA X EMAIL: PETAVAVRA©VOLNY.CZ IČO 15898401 TEL./FAX 224 322 053 S T U D I 0 BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PRAHA č-ÚčTU 681 943-01110100 AKcE: WKRES: VEnOUcÍ PROJEKTANT: čÍSLO ZMENA č.1 UP BECHLIN ING.ARCH.XXXX XXXXX WKRESW POŘIZDVATEL: znnPovEnNÝ PROJEKTANT! MěÚ ROUDNICE NAD LABEM ŠIRŠÍ VZTAHY ING.ARCH.XXXX XXXXX MěÚ,OÚ: MERÍTKO: DATUM:
<br> BECHLÍN X : 50000 LEDEN 2020
KOORDINAČNÍ VÝKRES
<.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.> <.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.>.<.> <.>
<.>.<.>.<.>
<br>.<.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.> <.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<br> <.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.> <.>
<.> <.>
<br> <.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.>
<.> <.>
<br>.<.>
<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<.>.<.> <.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <.>
<.>
<br> <....
VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q Q
QQ
<br> Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> pO
<br> pO
<br> pO
<br> p
<br> p
<br> p
p
<br> pp
<br> n
<br> nnn
<br> nn
<br> O
<br> OO
O
<br> OO
<br> p
<br> p
<br> n
<br> n
<br> O
<br> O
<br> pnO
<br> O
<br> O
<br> w
<br> w
<br> u
<br> u
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
w
<br> w
<br> QQ
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
HLAVNÍ VÝKRES
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> QQQQQQ
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q Q
QQ
<br> Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> Q
Q
<br> Q
Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
Q
<br> Q
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> Q
<br> Q
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
<br> QQ
QQ
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> vv
<br> pO
<br> pO
<br> pO
<br> p
<br> p
<br> p
p
<br> pp
<br> n
<br> nnn
<br> nn
<br> O
<br> OO
O
<br> OO
<br> p
<br> p
<br> n
<br> n
<br> O
<br> O
<br> pnO
<br> O
<br> O
<br> w
<br> w
<br> u
<br> u
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w w
<br> w
w w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br> w
<br>...
VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ
ZMENA
<br> „(W % -'ir / \\ /;?»," \/_.///// '"Ž'Í/
<br>.74 12464929).A '
<br>,A <.>
<br> / \ "gífláfčá 41 _íýď '
<br> V/
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNlCE n.L
<br> Karlovo náměstí 21,Roudnice n.L.413 21 Te|.416850111,Fax.416850171,E-mail mesto©roudnicench
<br> V l <,>
<br> Verejna vyhláška
<br> Oznámení o zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy na Změnu 1 územního plánu Bechlín a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Městský úřad Roudnice nad Labem,odbor majetku a rozvoje města,oddělení úřad územního plánování příslušný dle 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
<br> řádu (stavební zákon vplatném znění),ve znění pozdejsmh předpisů na základě návrhu Změny 1 územního plánu Bechlín projednaného s dotčenými orgány,sousedními obcemi a krajským úřadem
<br> ZAHAJUJE
<br> řízení o opatření obecné povahy na návrh Změny 1 územního plánu Bechlín podle ustanovení 5 55
<br> b odst.2 á š 52 stavebního zákona a dále podle ustanovení €- 171 zákona č.500/200L1r Sb <.>,správní rad,ve znění pozdějších předpisů
<br> OZNAM UJE
<br> zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o návrhu Změny 1 územního plánu Bechlín a konání veřejného projednání dne 17.3.2020 v 10.00 hod.na Obecním úřadě ve Bechlín <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozsah opatření obecné povahy není možné zveřejnit na úřední desce v úplném znění,stanovuje se v souladu s ustanovením 9 172 odst.2 Správního řádu a 5 20 odst.2 Stavebního zákona místo a termín,kde je možné se S návrhem seznámit <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy bude zveřejněn po dobu min.30 dnů tj.od 14.2.2020 do 24.3.2020 <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn v úplně podobě na elektronické úřední desce Městského úřadu Roudnice nad Labem www.roudnicenl.cz a Obecního úřadu Bechlín <.>
<br> V listinné podobě je možné do návrhu opatření obecné povahy nahlédnout na Městském úřadě Roudnice nad Labem,Úřad územního plánování,Karlovo náměstí 21,1.patro,číslo dveří 8 a na Obecním úřadě Bechlín <.>
<br> vÝzÝvÁ K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK Námitky a připomínky se uplatňují u úřadu územního plánování— Městský úřad Roudnice nad Labem,Ú...
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BECHLÍN
Návrh
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> o vydání Změny č.1 územního plánu Bechlín
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Bechlín,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),za použití § 43 odst.4 stavebního zákona,§ 13 a přílohy č <.>
7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb.správní řád a
§ 84 písmene y) zákona č.128/2000 Sb.o obcích vydává
<br>
<br>
Změnu č.1 územního plánu Bechlín
<br>
Změna č.1 územního plánu Bechlín (dále jen Změna č.1 ÚP Bechlín) vydaná tímto opatřením obecné
povahy platí v rozsahu pořizované změny <.>
<br>
Textová část Změny č.1 ÚP Bechlín obsahuje:
<br>
1) V kapitole a) Vymezení zastavěného území se v prvním odstavci za slova „k 30.6.2010“ doplňuje
text :“,aktualizováno k 31.11.2018“
2) V kapitole b) se doplňuje název kapitoly na začátku o slovo :“Základní“
3) V názvu kapitoly c) se v nadpisu za text :“ Urbanistická koncepce včetně“ vkládá text
:“urbanistické kompozice,vymezení ploch s rozdílným způsobem využití,“
4) V kapitole c) se v tabulce ploch škrtají položky : “
„Z2 0 - TE RN fotovoltaika + úz.rezerva pro RN,podmínit ÚS
k prověření urbanistické koncepce a krajinného rázu
Z7 0 – NT plochy těžby dle ÚR
P11 1 RD Benzinov – respektovat o.p.VN“
5) V kapitole c) se v tabulce ploch územních rezerv doplňuje za slova : “územní rezerva Bechlín sever
2x12 RD“ text : „ s podmínkou prověření urbanistické koncepce územní studií“ a dále text :
„ÚR 0–RN územní rezerva pro RN po dožití FVE,navazující na sousední plochy (Z1)“
6) V názvu kapitoly d) se v nadpisu za text :“Koncepci veřejné infrastruktury,včetně podmínek pro
její umísťování,“ vkládá text :“ vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu,včetně
stanovení podmínek pro jejich využití“
7) V kapitole d) se ve třetím odstavci ruší text :“…v kategorii územních rezerv je navržena přeložka
silnice I...

Načteno

edesky.cz/d/3595703

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bechlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz