« Najít podobné dokumenty

Obec Janová - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha
Zajištění PDZ - v obci,oprava mimo vozovku
<br> gw W
<br> BLZH
<br> EOZE
<br> ©0
<br> 939 ©
<br> km:—mtmmm-i
<br> ©
<br> Zajištění PDZ - mimo obec,oprava mimo vozovku
<br> Enza © © 326
<br> ©
<br> Zajištění PDZ — v obci,oprava zasahující do vozovky
<br> QW W © 826
<br>.o co <
<br> IZ4
<br> Zajištění PDZ - mimo obec,oprava zasahující do vozovky
<br> gw W © B26
<br> www:—maz:
<br> Zajištění PDZ - v obci,uzavírka 1 jízdního pruhu
<br> gw W IQ 326
<br> N O N na
<br> 929 © A A15
<br> Zajištění PDZ - mimo obec,uzavírka 1 jízdního pruhu
<br> gw W © 626
<br> BLZH © | eozs © |
<br> Zajištění PDZ - v obci,uzavírka 1 jízdního pruhu,řízení provozu světelným signalizačním zařízením
<br> 939 © & A15
<br> Zajištění PDZ - mimo obec,uzavírka 1 jízdního pruhu,řízení provozu světelným signalizačním zařízením
<br> sw © 526
veřejná vyhláška
MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy
<br>
<br> Č.j.: MUVS-S 4474/2020/OÚPSŘD-280.4/Mar-4 Vsetín 11.02.2020
<br> Oprávněná úřední osoba: Bc.XXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Městský úřad Vsetín,odbor územního plánování,stavebního řádu a dopravy,jako příslušný orgán státní správy
<br> oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích dle § 77 odst.1 písm <.>
<br> c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),ve spojení s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“),na základě návrhu Správy a údržby silnic Valašska,s.r.o.<,>
<br> IČ 26820218,Jiráskova 35,757 01 Valašské Meziříčí,ze dne 29.01.2020 <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.5 a dle § 61 odst.4 zákona o provozu na pozemních komunikacích přechodnou
<br> úpravu provozu na silnicích II.a III.tříd,ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín dle vyhlášky
<br> č.388/2002 Sb <.>,o stanovení správních obvodů,v rozsahu:
<br> Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena dle schémat č.1-8
<br> vypracovaných žadatelem,které tvoří nedílnou součást tohoto stanovení <.>
<br> Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou respektovány
<br> následující podmínky:
<br> 1.V případech,kdy pro označení pracovního místa nebude možné užít předmětných schémat,bude
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích požádáno samostatně dle § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> 2.Přechodné dopravní značení bude užito k zajištění prací,které nevyžadují ohlášení nebo stavební
povolení dle zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.104/19...

Načteno

edesky.cz/d/3595608

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz