« Najít podobné dokumenty

Obec Nový Malín - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nový Malín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP.pdf
<.> Su a.p &— Ek
<br> Městsky úřad Šumperk nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br> llllllllllllllllllllllllIll!Illllllllllllllllllllllll
<br> Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587
<br> Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 19498/2020
<br> Naše sp.zn.: 9246/2020 DOP/MIHL
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E—mail: michal.h|avaty©sumperk.cz Datum: 13.2.2020
<br> VEŘEJNÁ.VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍOBECNĚ POVAHY Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správníorgán dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne 21.1.2020 žádost od
<br> STRABAG a.s._ IČO: 60838744,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,kterou zastupuje SEKNE.spol.s.r.o <.>,100: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích Ill/3703 (v úseku od křižovatky se silnicí l/11 přes Dolní Studénky,Sudkov až po hranici správního obvodu ORP Šumperk),III/3702 (v místě křižovatky se silnicí Ill/3703),Ill/3704 (v místě křižovatek se silnicemi lil/3703 a I/44),|||/44635 (v místě křižovatky se silnicí Ill/3703),II/446 (v místě křižovatek se silnicemi ll/44635,ll/44636 a s ul.Uničovská) a na místních komunikacích v k.ú.Šumperk,k.ú.Dolní Studénky,k.ú.Sudkov,k.ú.Nový Malín a k.ú.Bludov,zdůvodu opravy komunikace — akce: „Silnice č.lil/3703 Šumperk — Sudkov“ vtermínu od 16.3.2020 — do 31.7.2020 <.>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem,Policií CR - DI Sumperk,ve smyslu 5 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích,a souhlasném stanovisku ze dne 22.1.2020 č.j.KRPIM-10622-1/CJv2020-140906 <,>
<br> v souladu s 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a 5 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komu...
Situace DZ.pdf
mamma-mmm mtm—mm
<br> WWF: m mms wsd—uns town!
<br> auru mm mr “0m zlu—q mm mm <.>
<br> Nummelin-m'a MW'EWMWCHZGM'I
<br> ší ŽE 55
<br> '; %; Š %
<br> ' (—_\ EIUIICE IIIIJNB SILNE! umu: \'SUDICIWĚ umu
<br> “" '; j \'SEIBKMÉ "mnm
<br> \.___.___."." a ' '.<.> $ _; _,<.> - “ n.<.>.ŠUMPERK : _ : W=.____,___________ _ a - inf—1.1" ___ —__ ':.<.>.<.> _,_»_._.<.>.\,<.>,<.> __ ___a- E\,'.__ 2
<br> 1
<br> 1
<br> [__2'.;.- '._ * '._ /—-——“——_\ f ' \ mu:: mnm " Hmmm: /' My \ Umm vmmuwkm.34.= ' s?.© _ ina,c' e'? i *.g 430.: _ \.<.> \ „,<,> * - š; * _; €.;,—.„\ _ _/.-—-—.<.>.<.>.<.>,“'— k ' "| * “V 1 “& SJ;.5%: Bludov "' ' " - /'I A v * „' NMMalIn r“—.<.>,<.> v" e * - f ' *.“"“- „_ : ' \ z _„ =“ <=>.1 =,* - _.3 \ - i,„,' ' "5“ * ' ' ' 'a - — c'- \ ; __ - ___ <.>,fin-n '.v * *.<.> " ;.<.> _ 1.-,<.>.<.> - sur.: mm sumu: mnm sum: umu:._.? \saůgwwu _ ' * Hummin.“mmm \'WMUWIA _ _.<.> hl! tu?-la 75 (_ quSl ; '.".melmf-v,_ '_ _- _ „\ nad._: \ _.<.> m : _._).' _.nmlsmnw ' ' *.a; %; f- f * ' \ ) ) i ; a ' u.<.> _ " \ :_s' _ -.; <.>,<.> —._ „ _ 5 |:: G 7 B.\ \ __ mm mm » smc: mmm sum Imm sum umm sun: wm: *! V vsunut mm v sunm! umhm Imm! umim mnm: mm v mm! umkm ! _._.:._ \ * „ *.| <,\ k \ “a : :; %Ěh & nm \ * _ - (<p._ _ u v _ _,nmuramod,q„s,D,viz/'?w,„pf _:_ _ '.m ' '.=.' Aš1 1u fSuszuv,% Mění; ' _.Golmsruaa'nkycl %,_.12.91-11v9*:53mm.<.> ) „.-.< am.i „,š 75 * _ %ÉMW - -' : 9.<.> w “a c " ' "- 13 „„ — až až : _,% V- ' ___ < _ - „„Wom— 8 "5,51 _,9033 57: __,_ m_'aůu5“.ww'“ za?.:.Dlnuhamilnv.www? ' '-.mmmmm * sui—www“ - _ a“ _ Sludónnyl._ _.<.> ' $%Í'Z ""- aňm ' __ a lsn.ď“.<.> ŘUQPQQVŠÍIŽLZG Leganda'.a „.<.> : a ' ' “ —,49,' “„s-% i z; ' ? “::" ZNAČKA *_- 1.1áze:DZ EiaMmanohW.BUS.B|vumd-hwyf :_r ' <.>,_,53; __ - _,;,:.:.2 1D“ „ -_ 2.fAZ|:7DZ Eiammmr '.- _ : 003mm <.>,'3 cm 45%.i: _ 4$'ZU _ Uzavřený úsek,ŽE.<.>.' \ L.-_ “DATUM mmm-|: Umm _ ' " __š Š ? ' „Mm,\ _ wm *.___ _ _ _ Ing.Ji'I Bluma 7.2.2020 ?? g.<.>,_._ YL.arms-rs“ UŘAD 5-55!in *— _q ' ' v" __,<.> “ _.<.> iP“ __ *: = “*“ ' &=“ " ...

Načteno

edesky.cz/d/3595598

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nový Malín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz