« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Josefy Faimonové 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška- Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Josefy Faimonové 4
Magistrát města Brna
Odbor dopravy R | N I O |B
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/ 0413734/2019 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX
Č.J.: MMB/XXXXXXX/XXXX TEL./E-MAIL: 542 174 131/hedlova.jaroslava@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle § XXX a následně části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
Úřadu městské části města Brna,Brno-Líšeň,Útvar tajemníka,Referát pozemních komunikací,Jírova 2,628
00 Brno,o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR,KŘP
JMK SPDI Brno (viz č.j.: KRPB-211710-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 24.09.2019) podle § 77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu
<br> stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Josefy Faimonové 4
spočívající v doplnění dodatkové tabulky (E13) s textem „2.1BV 0575 ói“ na stávající svislé dopravní značení
vyhrazené parkoviště (IP12) a v doplnění vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo
přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) s číslicí „2“ ve spodní
části.Stávající dodatková tabulka (E13) bude doplněna číslicí „1.“.Taktéž bude číslicí „1“ doplněno stávající
vodorovné dopravní značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce
pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br> Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace <.>
<br> Odůvodnění
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci Josefy
Faimonové 4 na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na...

Načteno

edesky.cz/d/3595477

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz