« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: rozšíření VO ul. Osadní v trase cca 450m

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16-0364.pdf 290,83 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS
<br> SZ UMO6/0364/16
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXX
kokoskovaji@plzen.eu
mcybXaX
<br> Plzeň – Litice,dne: 9.3.2016
Č.j.: UMO6/0369/16
<br> Vypraveno dne: 9.3.2016
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Statutární město Plzeň zastoupené SVSm.P <.>,příspěvková organizace,IČO 40526551,Klatovská
třída 348/10,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1 <,>
kterého zastupuje SET PROJEKT spol.s r.o <.>,IČO 28019237,Lipová 1052,332 02 Starý Plzenec
(dále jen "žadatel") podal dne 29.2.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
rozšíření VO ul.Osadní v trase cca 450m
na pozemku parc.č.1848/55,1850/5,2276/3 v katastrálním území Litice u Plzně.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
Stavba obsahuje:
vzdušné vedení VO závěsným kabelem AES 2x16 po stávajících opěrných bodech distr.vedení NN
ČEZ Distribuce s doplněním nových osvětlovacích bodů
napájecím bodem je stávající skříň VO R201,kde bude napojen nový napájecí kabel VO
Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona oznamuje podle
§ 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
11.4.2016 <.>
K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,úřední dny
pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě) <.>
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č.1848/51,1848/54,2266/2,1892/7,1892/8,1892/9,1892/10,1892/11,1892/15,1892/16 <,>
1892/21,1892/22,1892/30,1892/31,1892/39,1895/2,1895/3,1895/4,1897/1,1897/2,1897/3 <,>
1897/5,1897/6,1897/7,1897/9,1897/10,1897/13 v katastrálním území Litice u Plzně,parc.č <.>
1853/7 v katastrálním území Valcha
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jejich doplnění <.>
<br> Č.j.UMO6/0369/16
<br> str.2
<br> K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu,se nepřihlíží.K námitkám,které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst.4
stavebního zákona,se nepřihlíží.Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání námitek <.>
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.Vlastník pozemku nebo stavby <,>
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,není-li sám žadatelem,nebo ten,kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě,nebo osoba,jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno,může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,jakým je její právo přímo
dotčeno.Osoba,která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu,v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá <.>
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX
referent odboru výstavby a dopravy
Úřadu městského obvodu Plzeň 6
"otisk úředního razítka"
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů <.>
Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení <.>
Obdrží:
účastníci (dodejky)
SET PROJEKT spol.s r.o <.>,IDDS: btjzygc
sídlo: Lipová č.p.1052,332 02 Starý Plzenec
Statutární město Plzeň,Technický úřad,odbor rozvoje a plánování Magistrátu města Plzně,IDDS:
6iybfxn
sídlo: Škroupova 5,306 32 Plzeň
ČEZ Distribuce a.s <.>,IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p.874/8,405 02 Děčín 2
Městský obvod Plzeň 6 zastoupený starostou Ing.Jaromírem Janouškem,Klatovská č.p.243,Litice,321
00 Plzeň 21
<br> Č.j.UMO6/0369/16
<br> str.3
<br> V případě řízení s velkým počtem účastníků se účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm.b) identifikují dle
§ 92 odst.3 označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem
záměru.Těmito účastníky jsou vlastníci pozemků
parc.č.1848/51,1848/54,2266/2,1892/7,1892/8,1892/9,1892/10,1892/11,1892/15,1892/16 <,>
1892/21,1892/22,1892/30,1892/31,1892/39,1895/2,1895/3,1895/4,1897/1,1897/2,1897/3 <,>
1897/5,1897/6,1897/7,1897/9...

Načteno

edesky.cz/d/359481

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz