« Najít podobné dokumenty

Město Příbram - rozhodnutí - společné povolení (U+S): novostavba objektu k rekreaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Příbram.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-46941.pdf
Váš dopis:
<br> Spisová značka: MeUPB/46941/2019/SÚÚP/PeN
<br> Číslo jednací: MeUPB 13642/2020
<br> Datum: 06.02.2020
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXX
<br> E-mail: petr.novacek@pribram.eu
<br> Telefon: 318 402 470
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
Městský úřad Příbram,Stavební úřad a územní plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení
(dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného
povolení,kterou dne 03.05.2019 podal
<br> Vasyl Bentsa,nar.22.07.1964,Politických vězňů č.p.40,Příbram VII,261 01 Příbram 1 <,>
kterého zastupuje XXXXX XXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.XX.1986,Strakonická č.p.593 <,>
Příbram V-Zdaboř,261 01 Příbram 1
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu:
<br> novostavba objektu k rekreaci
Příbram,Brod
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.123/24 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.123/185 (trvalý
travní porost) v katastrálním území Brod u Příbramě,parc.č.4172/58 (trvalý travní porost)
v katastrálním území Příbram <.>
<br> Stavba obsahuje:
Jedná se o novostavbu v místě původní vyhořelé chaty.Z původní stavby po zbourání zbytkových
nebo narušených stěn bude využita pouze část jedné z nosných stěn a malá část základů.Stavba je
určena k rekreaci investora.Dotčený pozemek stavebníka je rovinatý,nepravidelného obdélníkového
tvaru,parcela je rovinatá.Navržený objekt k rekreaci (chata) bude umístěn rovnoběžně s hlavními
směry hranic pozemku,při severovýchodní hranici pozemku <.>
Vnější maximální rozměry nejdelších stěn stavby jsou: 11,00 m x 6,50 m,resp.11,0...

Načteno

edesky.cz/d/3579755

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Příbram      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz