« Najít podobné dokumenty

Obec Radíkov - Návrh Závěrečného účtu obce Radíkov za rok 2019 (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radíkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkumu hospodařaní za rok 2019.pdf [0,33 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/39983/2019/OK/7326 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 1185/2020 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radíkov za rok 2019 <,>
<br> IČ 00301841
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 19.8.2019 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 28.1.2020 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Radíkov za rok 2019 dne 5.8.2019.Posledním kontrolním úkonem
předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání
předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 28.1.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Radíkov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 - 31.12.2019
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 28.1.2020 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: XXXXXXX XXXXXXXX - starosta
XXXXX XXXXXXXX - účetní
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Radíkov za rok 2019
<br>  nebyl...
Závěrečný účet obce Radíkov za rok 2019.docx [0,02 MB]
Závěrečný účet obce Radíkov za rok 2019 – komentář
dle ustanovení §17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtovýhc pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Příjmy
Daňové příjmy
2 744 511,05
<br> Nedaňové příjmy
388 233,47
<br> Přijaté dotace
40 000,00
<br> Kapitálové příjmy
3 272 506,00
<br> Příjmy celkem:
6 445 250,52
<br>
<br> Výdaje
Běžné výdaje
5 388 084,38
<br> Kapitálové výdaje
602 204,90
<br> Výdaje celkem:
5 990 289,28
<br>
<br>
Financování
Financování
· 454 961,24
<br>
<br>
Podrobné členění – viz.Příloha výkaz FIN 2 -12 k náhledunutí na obecním úřadě <.>
<br> Bankovní výpisy k 31.12.2019
Komerční banka
1 016 405,41
<br> Spořící účet ČSOB
19 106,90
<br> ČNB
1 011 942,93
<br> ČSOB - prodejna
490 499,05
<br> ČSOB – les
141 472,04
<br>
<br> Pokladna k 31.12.2019
Pokladní hotovost
38 833,00
<br>
<br>
<br>
Přijaté dotace v roce 2019
UZ
Název
Částka
<br> UZ 13 101  pol.4116
Úřad práce
80 703,00
<br> UZ 14 004 pol.4116
MV GŘ HZS
26 159,00
<br> UZ 17 986 pol.4216
Územní plán
140 360,00
<br> UZ 29 014 pol.4116
Dotace Mze les
171 260,00
<br> UZ 89 505 pol.4213
Dotace lesní cesta nad pilou
1 190 126,00
<br> UZ 89 506 pol.4213
Dotace lesní cesta nad pilou
1 166 588,00
<br> UZ 98 348 pol.4111
Volby do EP
29 000,00
<br>
<br>
Poskytnuté příspěvky
MR Podlesí
1 610,00
<br> Obnova Venkova
2 000,00
<br> MR Hranicko
14 191,00
<br>
<br>
Hospodářská činnost
Viz.Výsledovaka za rok 2019 – součástí závěrečného účtu,k nahlédnutí na obecním úřadě
<br> LES
ZISK
49 448,09
<br> PRODEJNA
ZTRÁTA
· 78 277,29
<br> POHLEDÁVKY
311 0100
360 165,00
<br> ZÁVAZKY
321 0020
8 965,83
<br>
<br>
<br>
<br> Podrobná zpráva o výsledku hospodaření přezkoumání hospodaření za rok 2019 ze dne 28.1.2020 je součástí zavěrečného účtu <.>
<br> Vyvěšeno na úřední i elektronické desce:
<br> Sejmuto:
<br> Schváleno:
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019.pdf [0,50 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Radíkov; IČO 00301841; Radíkov 48,753 01 Radíkov
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 28.1.2020 v 13:29
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 3 574 578,39 1 229 330,72 2 862 506,38 1 345 248,66
<br> I.Náklady z činnosti 3 447 216,39 1 209 912,24 2 716 460,38 1 320 213,34
<br> 1.Spotřeba materiálu 124 778,05 4 127,31501 162 089,51 3 661,97
<br> 2.Spotřeba energie 94 656,06 28 913,00502 154 417,46 21 354,60
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 750 139,10504 752 357,50
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 62 360,00 45 573,55511 36 746,90
<br> 9.Cestovné 16 841,00 9 600,00512 13 148,00 9 972,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 1 800,00513 242,00 1 800,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 476 245,46 69 469,28518 204 397,42 200 220,46
<br> 13.Mzdové náklady 1 071 925,00 224 266,00521 1 094 953,00 228 903,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 156 359,00 76 024,00524 181 500,00 70 345,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 426,00525 2 651,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 1 000,00538 100,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 7 186,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 7 145,00543 5 492,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX XXX,XXXXX
<br> XX.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 863 556,00551 795 174,60
<br> 2...
Výkaz FIN k 31.12.2019.pdf [3,81 MB]
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Radíkov Radíkov 48,753 01 Radíkov
<br> 003018412019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 500 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 604 000,00 603 475,67120,70 99,91
<br> 0000 50 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00 16 695,3733,39 33,39
<br> 0000 50 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 62 000,00 56 339,15112,68 90,87
<br> 0000 430 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 530 000,00 524 623,61122,01 98,99
<br> 0000 100 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 000,00 71 440,0071,44 71,44
<br> 0000 1 000 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 189 627,00 1 180 597,67118,06 99,24
<br> 0000 10 000,001335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00 276,652,77 2,77
<br> 0000 75 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 75 000,00 71 800,0095,73 95,73
<br> 0000 2 000,001341 Poplatek ze psů 2 000,00 1 800,0090,00 90,00
<br> 0000 400,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 400,00 112,0028,00 28,00
<br> 0000 2 000,001361 Správní poplatky 2 000,00 1 010,0050,50 50,50
<br> 0000 13 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 18 000,00 14 088,06108,37 78,27
<br> 0000 1 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 1 000,00 70,867,09 7,09
<br> 0000 200 000,001511 Daň z nemovitých věcí 202 300,00 202 182,01101,09 99,94
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 000,00 29 000,000,00 100,00
<br> 0000 60 900,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač...
Rozvaha k 31.12.2019.pdf [0,45 MB]
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Obec Radíkov; IČO 00301841; Radíkov 48,753 01 Radíkov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 28.1.2020 v 13:29
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 10 114 799,53 44 194 170,3854 308 969,91 46 916 027,32
<br> A.Stálá aktiva 9 915 151,33 41 158 440,7351 073 592,06 41 653 427,73
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 82 779,00 229 388,00312 167,00 220 912,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 28 117,0028 117,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 54 662,00 53 938,00108 600,00 57 562,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 175 450,00175 450,00 163 350,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 9 832 372,33 40 929 052,7350 761 425,06 41 432 515,73
<br> 1.Pozemky 15 483 737,0915 483 737,09 15 487 288,09031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 6 213 503,00 19 687 139,0825 900 642,08 19 919 351,08021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 2 425 275,73 1 351 151,363 776 427,09 1 716 671,36022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 193 593,601 193 593,60028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 4 407 025,204 407 025,20 4 309 205,20042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Ma...
Příloha Rozvahy k 31.12.2019.pdf [4,35 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Radíkov; IČO 00301841; Radíkov 48,753 01 Radíkov
<br> Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 28.1.2020 v 13:30
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2019 se účtují
551/079,551/081,551/082.Odpis transferů se účtuje 403/672
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka k okamžiku sestavení účetní závěrky účtovala o opravných položkách <.>
Z účtu 311 na účet 194,z účtu 315 na účet 192 <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 259 938,12259 938,12
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 259 938,12259 938,12902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 323 900,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 323 900,00915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív...
Návrh závěrečného účetu za rok 2019 - souhrnná sestava.pdf [3,60 MB]
Obec Radíkov
<br> Závěrečný účet za rok 2019
Sestavený ke dni 31.12.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Radíkov
<br> Radíkov
<br> 75301 Radíkov
<br> 00301841
<br> Zatím neurčeno
<br> Telefon 581 613 760
<br> E-mail ouradikov@c-box.cz
<br> Obec Radíkov Závěrečný účet za rok 2019
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W 1.11.334
<br>
<br> Obec Radíkov
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.334 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 603 475,67 500 000,00 604 000,00 524,33120,70 99,911111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 16 695,37 50 000,00 50 000,00 33 304,6333,39 33,391112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 56 339,15 50 000,00 62 000,00 5 660,85112,68 90,871113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 524 623,61 430 000,00 530 000,00 5 376,39122,01 98,991121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 71 440,00 100 000,00 100 000,00 28 560,0071,44 71,441122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 1 180 597,67 1 000 000,00 1 189 627,00 9 029,33118,06 99,241211 Daň z přidané hodnoty
<br> 276,65 10 000,00 10 000,00 9 723,352,77 2,771335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l
<br> 71 800,00 75 000,00 75 000,00 3 200,0095,73 95,731340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 1 800,00 2 000,00 2 000,00 200,0090,00 90,001341 Poplatek ze psů
<br> 112,00 400,00 400,00 288,0028,00 28,001345 Poplatek z ubytovací ...
Inventarizační zpráva ra rok 2019.pdf [0,14 MB]
Obec Radíkov,Radíkov 48,753 OI Hranice IČO: 00301841
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
<br> Obec: Radíkov IČ: 0030184“ Datum zpracování: 24.I.2020
<br> I.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270i20l0 Sb.a vnítroorganimční směrnice k inventarizací.Inventarizační činnosti: IJ.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas Zpracováno a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly vsouíadu s vyhláškou a vnitroorganizačnl směrnicí.Metodika “postupů při inventarizaci byla dodržena.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení proběhlo v budově Obecního úřadu dne 30.12.2019.Provedení proškoleníje doloženo prezenční listinou.Všichni členové inventarizační komise se proškolení v uvedenou dobu zúčastnili <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> 1.4.přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventrur,k informašním tokům:
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace probehla řádně.podklady byly řádné připraveny a ověřeny na skutečnosti <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventrunich sonpísech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnan na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních polozek dle data provedeni prvotních inventrur <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech 2 přílohy č.1 „Seznamy inventurnich soupisů“ nevyplývají zjištění v členění na kódy 0í- 0-1.10-í2 <.>
<br> 01 Řešení schodků a mank
<br> 02 Řešení inventarizačních přebytků ajejich oceneni
<br> 03 Změny odpisových plánů
<br> 04 Řešení návrhů na opravné položky majetku
<br> 10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu
<br> 11 Schválení odpisů pohledávek a závazků
<br> 12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále,tvorba rezerv
<br> lnfornt-aceo zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů 2 přílohy č.I „Sez...

Načteno

edesky.cz/d/3578958

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radíkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz