« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Obecně závazná vyhláška obce 1 2020 - o systém komunální odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce 1 2020 - o systém komunální odpad
OBEC ROKYTNO
<br> Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.1/2020 <,>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů obce Rokytno
<br> Zastupitelstvo obce Rokytno se na svém zasedání dne 30.1.2020 usnesením č.14/1/2020 usneslo vydat na základě š 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s š 10 písm.d) a s 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>,č|.1 Uvodní ustanovení
<br> Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Rokytno,včetně nakládání se stavebním odpademn <.>
<br> Čl.2 Třídění komunálního odpadu
<br> 1) Komunální odpad se třídí na složky: a) biologické odpady rostlinného původu,b) papír <,>
<br> 0) plasty včetně PET lahví,d) nápojové kartony <,>
<br> e) sklo čiré a barevné <,>
<br> f) kovy <,>
<br> g) nebezpečné odpady <,>
<br> h) objemný odpad <,>
<br> i) směsný komunální odpad,j) jedlé tuky a oleje2 <.>
<br> 2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h),i) aj) <.>
<br> č|.3 Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a velkoobjemových kontejnerů <.>
<br> ') Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
<br> 2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí (3.321/2014 Sb <.>,o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu — 5 2 odst.7 povinnost od 1.1.2020 <.>
<br> 2)
<br> 3)
<br> 4)
<br> 5)
<br> 6)
<br> 7)
<br> 1)
<br> 2)
<br> 1...

Načteno

edesky.cz/d/3578550

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz