« Najít podobné dokumenty

Město Bečov nad Teplou - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 6/20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bečov nad Teplou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční výpomoci č. 6/20
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
<br> číslo 06/20
<br>
<br>
I <.>
<br> Smluvní strany
<br>
<br> Poskytovatel:
Město Bečov nad Teplou se sídlem náměstí 5.května 1,364 64 Bečov nad Teplou
zastoupené: Miroslavem Neprašem,starostou
IČO: 00254410
bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,Karlovy Vary,č.ú.20036-800483389/0800
<br>
(dále XXX XXXX "poskytovatel")
<br>
<br> Příjemce:
<br> jméno a příjmení xxxxxxx
<br> datum narození xxxxxxx
<br> adresa bydliště xxxxxxxxxxx,364 64 Bečov nad Teplou
<br> bankovní spojení (č.ú.): Fio banka,a.s <.>,xxxxxxxxxxx
<br>
<br> (dále XXX XXXX "příjemce")
<br>
<br> II <.>
<br> Základní ustanovení
<br>
<br> 1.Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle § 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č <.>
250/2000 Sb.“) a dle § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> 2.Návratná finanční výpomoc (dále jen „NFV“) je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční
<br> kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),návratnou finanční výpomocí a vztahují
<br> se na ni ustanovení tohoto zákona <.>
<br>
<br> 3.Neoprávněné použití NFV nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
<br> poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č.250/2000 Sb.V případě
<br> porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br>
<br>
<br> III <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
podmínek účelově určenou NFV a závazek příjemce tuto NFV přijmout a užít v souladu s jejím
<br> účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
IV <.>
<br> Účelové určení a výše návratné finanční výpomoci
<br> 1.Poskytovate...

Načteno

edesky.cz/d/3575696


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bečov nad Teplou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz