« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín
Havlíčkova 56,Valdické Předměstí,506 01 Jičín
<br>
<br> Naše značka: SPU 228449/2019
Spisová značka: 7RP/7702/2018-514202
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: h.plockova@spucr.cz
<br> Datum: 5.6.2019
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),k zajišťování změn map
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s § 6 odst.3 vyhlášky Ministerstva
zemědělství č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a
postup pro jejich vedení a aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
dnem 3.6.2019 byla ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Nadslav
<br> Počínaje tímto dnem Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj,Katastrální pracoviště Jičín poskytuje nově
platné údaje o BPEJ <.>
<br> Žádáme tímto Obecní úřad ve Střevači o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj,Pobočky Jičín a Obecního úřadu ve Střevači <.>
<br>
Ing.XXXXXXX XXXXXX
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad
<br> v z.Ing.XXXXX XXXX
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
Obec Střevač
č.p.49
507 22 Střevač
<br>
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz