« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Návrh závérečného účtu svazku obcí Mariánská
zahrada za rok 2018
<br> (§ 17 zákona č.2502Oa0 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpoČtŮ,ve znění
platných předpisů)
<br> 1.ÚOale o plnění příjmů a výdajů za rok 2018 ( údaje jsou v Kč )
<br> Úaa3e o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpoětové skladby jsou obsaženy v příloze č,1 a jsou k nahlédnutí v kanceláři svazku
<br> 0,000,00
Tída1-Daňové
p íimy 0,00
<br> 33 210,0050 000,00 50 000,00
Tída2-Nedaňové
p íimy
<br> 0,00 0,00
T ída3 -Kapitálové
p íimy 0,00
<br> 892 009,00B92 009,00
T ída 4 -P ijaté
dotace 160 I25,00
<br> 792 009,00792 009,00
v tom: členské p íspěvlgl
od obcí 4121 l60 ]25,00
<br> l00 000,00 ]00 000,00
p ijaténeinvestiční
<br> dotace od kt,aíe 4122 0,00
<br> 925 219,002l0 125,00 942 009,00P íimy celkem
<br> 909 846,149l] 284,00
Tída5-Běžné
vYdaie 20a 000,00
<br> 0,000,00 0,00
Tída6-Kapitálové
vYdaie
<br> 909 846,11200 000,00 917 284,00V daie celkem
<br> 24 725,<,> aa 15 372,86
Saldo: p íjmy -
v daie 10 125,00
<br> Tída8-
Financování
<br> 0,00
P lj até prij člqy a
věry 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00splátky rivěr 0,00
<br> 15 3 72,86
Prost edky minulych
1et 10 125,00 24 725,00
<br>
<br> obcí Mariánská zahrada a jsou souěástí závěreěného ričtu (vykaz FIN 2 - I2M,rozbor čerpání
prumu a VyoaJu) <.>
<br> Svazek obcí v roce 2018 dle čísla smlouvy 18RRD02-0024 obdržel neinvestiční dotaci ve
v ši 1 00 000 Kč na proj ekt:,<,> Proťesion alizace svazku obcí Marian ská zahrada 2018" <.>
<br> 2.Úaa;e o hospoda ení s majetkem a dalších finančních operací
<br> V;ikazy:
o Rozvaha <,>
<.> Vykaz ziskri a ztráty <,>
o p íloha ťrčetní závěrky
<br> jsou k nahlédnutí v kancelá i DSO a jsou dostupnó dálkov;fm p ístupem k nahlédnutí na
internetovych strankách svazku <.>
<br> Y,kazy obsahují ťrdaje o stavu a vfvoji majetku zaběžny XXX - viz p íloha č.X,X a 4
<br> Tabulka - strušnÝ p ehled r4?ietkq
<br> Majetek uveden v daňovllch z statkovych cenách v Kč
<br> Podrobny rozpis v...

Načteno

edesky.cz/d/3570721


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz