« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva z kontroly hospodaření za rok 2018
KRAJSKÝ ÚŘAD KRILOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomick - odděIení kontroly obcí a analyz 7,í175,<,>,f 7:frl9 l.re,Hl rc lllll lllll ll lll llil llll Illil llll ll llll lllll!,ffi,š <.>,l#4Y,-3!ffiWťEWZ,*I:& Zpráva o v sIedku p ezkoumání hospoda ení dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada,lč: 7 122707 5 za rok 2018 p ezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 4.10.2018 - 19.2.2019 na základé písemné žádosti dobrovolného svazku obcí Marianská zahtada v souladu s ustanovením 42 odst.1 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znéní pozdějších p edpisri,a v souladu se zákonem č.42012004 Sb <.>,o p ezkoumávání hospoda ení rizemních samosprávn ch celkri a dobrovoln ch svazkri obcí,ve zněnípozdějších p edpisťr.Zahájeno bYlo dne 29.06.2018 doručením Oznámtení o zahájeni p ezkoumání hospoda ení vsouladu s 5 odst.3 zákonaó.42012004 Sb.as 5 odst.2písm.b)zákonač.255lŽ0l2Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších p edpisri.MÍsto Provedení p ezkoumání: Dobrovolny svazek obcí Mariánská zahrada Bukvice 28 506 01 Jičín Zástupci za Dobrovolny svazek obcí: - XXXXXX XXXXXXXXX - p edsedkyně svazku - Irrg.XXXXXXXX XXXXXXXX - ričetní svazku P ezkoumání vykonaly: kontrolor pově eny ízením p ezkoum ání: XXXXX XXXXXXXX kontrolo i: věra Gilková Ing.XXXXX XXXXXXXXX Pově ení k p ezkoumání ve smyslu X č.420t2004 Sb.a 4 a 6 zákona č.255/2012 sb.rydal Krajsk ri ad Královéhradeckého kraje dne27.6.2018 a 2.1.2019.p edmět p ezkoumání: P edmětem P ezkoumání hospoda ení jsou ridaje uvedené v 2 odst.l a 2 zákona ě,420/2oO4 Sb <.>,posouzené Podle hledisek uveden ch v 3 tohoto zákona.P ezkoumání hospoda ení bylo provedeno q běroq m zprisobem s ohledem naq'znamnost jednotliv ch skutečností podlepredmetu a oLsahu p ezkoumani.p iposuzování jednotliv'- ch Právních kon se vycházi ze zněnipravnrch p edpisri platnych ke dni uskutečnění tohoto tikonu.Poslední kontrolní rikon (nap.ukončení kontroly na místě nebo wácen| vyžádanych podkladrl,ukončení Prově ení námitek uplatněn ch ve stanovisku k Náwhu zpráw o v,<.> sledku p ezk...

Načteno

edesky.cz/d/3570716


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz