« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Pozemkové úpravy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozemkové úpravy
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín
Havlíčkova 56,Valdické Předměstí,506 01 Jičín
<br>
<br> Naše značka: SPU 182790/2019
Spisová značka: SP11198/2019-514202
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: h.plockova@spucr.cz
Datum: 3.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
Zahájení aktualizace BPEJ
<br>
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín,jako správní orgán věcně a místně
příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a
pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně
ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),a dle § 4 odst.1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.227/2018 Sb.<,>
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a
aktualizaci,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje
<br>
zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Střevač
<br> Terénní průzkum se uskuteční v období od května 2019 do konce října 2019 v celém katastrálním území v
rozsahu 483,79 ha zemědělské půdy.Aktualizace se zahajuje v souvislosti s vyhlášenou komplexní
pozemkovou úpravou v k.ú.Střevač <.>
Návrhy změn mapy BPEJ budou po ukončení aktualizace vyloženy k veřejnému nahlédnutí na Státním
pozemkovém úřadu,Krajském pozemkovém úřadu pro Královéhradecký kraj,Pobočce Jičín <.>
Pobočka Jičín žádá Obecní úřad ve Střevači o zveřejnění tohoto oznámení na 15 dnů způsobem v místě
obvyklým <.>
SPÚ,Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,Pobočka Jičín,ve smyslu § 5 odst.3 vyhlášky č <.>
227/2018 Sb <.>,informuje o zahájení aktualizace BPEJ a jejím rozsahu orgány uvedené...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz