« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Oznámení o návrhu územního plánu Střevač

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o návrhu územního plánu Střevač
Obecní úřad Střevač
Střevač čp.49
507 22 Střevač
<br>
<br> Kontakty: pořizovatelský servis - Ing.arch.XXXX XXXXXXXX,Ing.Zlata Machačová,tel.XXX XXX 404
Obecní úřad Střevač - XXXXXXXXX XXXXXXXX,starostka obce,určený zastupitel,tel.XXX 619 921
<br>
17.4.2019
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
Obecní úřad Střevač,jako pořizovatel příslušný podle ustanovení § 6 odst.2) a ustanovení §
24 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen stavební zákon),v souladu s ustanovením § 52 stavebního zákona a
v souladu se zákonem č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád) oznamuje konání veřejného projednání,resp.zahájení řízení o:
<br>
<br> NÁVRHU
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘEVAČ
<br>
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU
<br> ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘEVAČ <,>
<br>
které se bude konat
<br> dne 24.6.2019 v 17.00 hod <.>
<br> V KULTURNÍ MÍSTNOSTI v 1.patře OBECNÍHO ÚŘADU VE STŘEVAČI čp.49
<br>
<br>
Obecní úřad v souladu s ustanovením § 52 odst.1 stavebního zákona a v souladu se
správním řádem doručuje veřejnou vyhláškou návrh ÚZEMNÍHO PLÁNU STŘEVAČ <.>
Vzhledem k rozsahu návrhu Územního plánu Střevač není možné zveřejnit dokumentaci na
úřední desce v plném rozsahu.Ve smyslu ustanovení § 172 odst.2 správního řádu je úplné
znění návrhu Územního plánu Střevač zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
<br> od 30.4.2019 na www.strevac.cz <.>
<br> Do návrhu Územního plánu Střevač je také možno nahlížet na Obecním úřadu Střevač po
dobu ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do konce zákonné lhůty.Návštěvu mimo úřední
hodiny je třeba předem telefonicky domluvit <.>
<br> Dle § 52 odst.3 stavebního zákona dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání stanoviska k částem řešení <,>
které byly od společného jednání změněny (výčet úprav výrokové části ÚP Střevač je
uveden na konci kapitoly e) Odůvodnění ÚP Střevač.K později uplatněným stanoviskům se
nepřihlíží <.>
<br>
……………...

Načteno

edesky.cz/d/3570709

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz