« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu (stavba chodníku)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu (stavba chodníku)
M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství
<br> 17.listopadu 16,506 01 Jičín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285
Č.j.: MuJc/2019/9115/DOP/MoE V Jičíně dne: 2.4.2019
Vyřizuje: ing.Moravcová
Telefon: 493 545 419
Titl.:
ZEPOS RS s.r.o <.>
Libuň 225
507 15 Libuň
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
<br>
<br> Odbor dopravy MěÚ Jičín,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností
podle ustanovení § 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
podle ust.77 odst.1 písm.c) uvedeného zák.č.361/2000 Sb <.>,na základě písemné žádosti <,>
kterou podal žadatel: ZEPOS RS s.r.o <.>,Libuň 225,507 15 Libuň,IČO: 26002671 (dále žadatel)
dne 1.4.2019 a po dohodě s dopravním inspektorátem Policie České republiky Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje (dále jen „DI PČR KŘP KHK“) vedeného pod č.j.:
KRPH-32441-1/ČJ-2019-050406 ze dne 1.4.2019 <,>
<br>
vydává žadateli stanovení přechodného dopravního značení
formou opatření obecné povahy dle ust.§ 171 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br>
na silnici II/501 – Střevač viz.plánek pro akci „Stavba chodníku podél sil.II/501” v termínu
od nabytí účinnosti do 30.7.2019 <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle přiložené situace a podle „Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích” (TP 66),dále podle ČSN EN,zák.č.361/2000
<br> Sb.a vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
<br>
za těchto podmínek:
1) Dopravní značení bude provedeno podle přílohy a dle písemného vyjádření DI PČR KŘP
KHK č.j.: KRPH-32441-1/ČJ-2019-050406 ze dne 1.4.2019.Značení,které je v kolizi s touto
úpravou,bude zakryto <.>
2) Při akci nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu,a to XXX chodců <.>
X) Velikost dopravních značek bude základní a provedení značek (typ) bude reflexní <.>
4) Dopravní značení bude provedeno nejpozději do zahájení akce.Po j...

Načteno

edesky.cz/d/3570700

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz