« Najít podobné dokumenty

Obec Střevač - Veřejnoprávní smlouva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střevač.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva
- Vefejnoprdvnf smlouvu i.7/VS/20 I I uzavienimezi mdstem Jidin a obci Stievad o pienosu pffslusnosti k proiedndvdnf piestuokit Podle S 160 odst.1 zdkonad.500/2004 Sb <.>,spr6vni i6d,v platn6m zndni,podle $ 63 z6kona ().12812000 Sb <.>,o obcich,v plat.zndni,a podle $ 105 zdkona ().25012016 Sb <.>,o odpovddnosti za piestupky aiizeni o nich,v platn6m zndni,mdsto Jidin na zdkladd usneseni Rady m6sta d.4 ze dne 12.12.2018 a obec Stievad nazdkladd,usneseni Zastupitelstva obce ze dne 5.12.2018,u z a v i r a j imezi sebou tuto veiejnopr6vni smlouvu: I.Smluvni strany a) m6sto Jiiin - Jidin,Ziilkovo niim.18 rco 271632 bankovni spojeni : 19 -524541 I 0100 zastoupen6 starostou mdsta JUDr.Janem Malym,jakoZto obec s roz5iienou prisobnosti b) obec Stlevai - Stievad 49 reo oo272t7s zastoupen6 starostkou obce Jaroslavou Rychnovou,jakoZto obec pffslu5n6 do spr6vniho obvodu obce s roz5iienou prisobnosti,tj.m6sta Jidina il.Piedm6t smlouvy 1.Mdsto Jidin bude prostiednictvim svfch organri namisto org6nri obce Stievad vykon6vat pienesou prisobnost svdienou ji zvl65tnimi pr6vnimi piedpisy,a to v rozsahu vymezen6m v odstavci dva dl6nku II t6to smlouvy.Na z6kladd t6to smlouvy budou organy mEsta Jidin vdcn6 a mistnd piislu5nymi spr6vnimi orgrlny v iizenive spr6vnim obvodu obce Stievad.2.Oryfuny mdsta Jidin budou v souladu s ustanovenim $ 105 zikona (,<.> 25012016 Sb <.>,o odpovddnosti za piestupky aiizeni o nich,vplatn6m zndni,vykon6vat ve spr6vnim obvodu obce Stievad ve5kerou pienesenou prisobnost k projedn6v6ni piestupkti vymezenou $ 60 odst.2 zbkona o odpovEdnosti za piestupky ailzeni o nich a ddle vymezenou zvl65tnimi pr6vnimi piedpisy svdienou organflm obce Stievad.\ \ 3.N6klady iizeni vybran6 org6ny mEsta Jidina pii plndnf t6to smlouvy jsou piijmem rozpodtu mdsta Jidina.4.V;fnos pokut uloZenych org6ny mEsta Jidina pii plndni t6to smlouvy je pffjmem rozpodtu mdsta Jidina.III.Uhrada nfkladri 1.Na rihradu n6kladt spojenych s vykonem piedmdtu t6to smlouvy se zavazuje obec Stievad ze sv6...

Načteno

edesky.cz/d/3570697

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střevač      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz