« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Informace k dani z nemovitých věcí roku 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost
Finančnímu úřadu pro
<br> Územnímu pracovišti v,ve,pro
<br> Číslo poplatníka daně
(rodné číslo nebo VČP fyzické osoby / IČ právnické osoby)
<br> otisk podacího razítka fi nančního úřadu
<br> ŽÁDOST
ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
<br> 01 Poplatník daně
příjmení a jméno,titul fyzické osoby / název právnické osoby
<br> 03 Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídla právnické osoby (nepovinné údaje)
obec,část obce / ulice,číslo popisné/orientační
<br> 02 Kontakt
telefonní číslo
<br> PSČ
<br> žádám/e o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) e-mailem*)
Podpisem žádosti žádám/e o zasílání údajů o výši částky daně k úhradě,o existenci případného přeplatku nebo nedoplatku na dani
a dalších údajů pro placení daně na e-mailovou adresu
<br> Beru/bereme na vědomí,že po dobu
zasílání údajů pro placení daně e-mailem mi/nám nebudou správcem daně zasílány složenky na úhradu daně <.>
<br> Datum
<br> Vlastnoruční podpis poplatníka daně
<br> *) zvolte pouze jednu z možností a označte ji křížkem (×)
<br> 125 5559 MFin 5559 - vzor č.1
<br> žádám/e o změnu zasílání údajů pro placení daně e-mailem*)
Podpisem žádosti žádám/e o změnu e-mailové adresy pro zasílání údajů o výši částky daně k úhradě,o existenci případného
přeplatku nebo nedoplatku na XXXX a dalších údajů pro placení daně na e-mailovou adresu
<br> žádám/e o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem*)
Podpisem žádosti žádám/e,aby mi/nám nebyly zasílány údaje o výši částky daně k úhradě,o existenci případného přeplatku nebo
nedoplatku na XXXX a další údaje pro placení daně e-mailem.Beru/bereme na vědomí,že v případě podání žádosti o ukončení zasí-
lání údajů pro placení daně e-mailem po 15.březnu zdaňovacího období mi/nám budou složenky zasílány až počínaje následujícím
zdaňovacím obdobím <.>
<br> Tiskopis vyplňte čitelně hůlkovým (tiskacím) písmem
<br>
<br> Základní informace k nové službě – zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím e...
Nabídka FÚ
Č. j.: /16/2200-11460-301165
strana 2 (celkem 2)
<br>
<br> Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br>
<br>
Datum: 9.ledna 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Územní pracoviště ve Strakonicích
<br> Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice
<br> Oddělení majetkových daní
<br>
<br> Tel.: 383 363 111                                 
E-mail: podatelna2211@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 8min5pz
<br>
<br> Nabídka nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí
<br>
<br>
Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím emailu <.>
<br> Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první splátky daně místo složenky k úhradě daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu,tj.údaji o výši stanovené daně,nedoplatku nebo přeplatku,údaji pro placení daně včetně QR kódu,umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací.V případě,že opomenete uhradit daň včas,zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku.Údaje pro placení daně z nemovitých věcí Vám budou automaticky zasílány emailem i v následujících zdaňovacích obdobích <.>
<br> Pro zřízení služby od roku 2020 zašlete,případně doručte nejlépe do konce měsíce ledna,nejpozději do 16. března 2020 vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost v příloze na územní pracoviště,na němž má uložen svůj spis k dani z nemovitých věcí <.>
<br>
Poplatník daně s trvalým pobytem v obci zašle,případně doručí vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost na adresu
<br> Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště ve Strakonicích
Na Ohradě 1067
386 01 Strakonice
<br>
Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou za každoročně zasílané složenky pro placení daně a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou,kterým správce daně zasílá po...
Třešovice
                                                                                       
<br> Finanční úřad pro Jihočeský kraj
<br> Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br> Územní pracoviště ve Strakonicích 
Na Ohradě 1067,386 01 Strakonice
Oddělení majetkových daní
Tel.:
383 363 111
<br>
<br>                                 
E-mail:
podatelna2211@fs.mfcr.cz
<br> ID datové schránky: 8min5pz
Informace k dani z nemovitých věcí
<br> na zdaňovací období roku 2020 pro obec:
<br> T Ř E Š O V I C E
údaje k XXXX z pozemků
katastrální území (k. ú.)
kód k.ú <.>
prům.XXXX XXX.půdy (Kč/mX)
zjednodušená evidence pozemků
<br> Třešovice
660728
4,51
není
<br>
<br>
<br>
<br> Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven ze zákona na celém území obce takto:
k.ú.Třešovice
1,0
<br>
<br>
<br> údaje k XXXX ze staveb a jednotek
Koeficient je pro níže uvedený předmět daně stanoven ze zákona na celém území obce takto:
<br> budova obytného domu (H)
<br> ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)
<br> zdanitelná jednotka,jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)
<br> ostatní zdanitelná jednotka (Z)
k.ú.Třešovice
1,0
<br>
<br>
<br> podání daňového přiznání
<br> Daňové přiznání,případně dílčí daňové přiznání,je na zdaňovací období roku 2020 nutno podat příslušnému územnímu pracovišti,kde je umístěn spis poplatníka,nejpozději do 31. ledna 2020.Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 23,který je k dispozici na každém územním pracovišti,případně na níže uvedené internetové adrese <.>
<br> Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese: http://www.financnisprava.cz.V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku <.>
Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas,případně nebylo podáno vůbec,vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu ...

Načteno

edesky.cz/d/3567032

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz