« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - záměr statutárního města Plzeň pronajmout - NP za účelem provozování kavárny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doc01297920200131131036.pdf
í>f^^/oioo^/^o Statutární město Plzeň,Městský obvod Plzeň 2 ­ Slovany,oznamuje ve smyslu § 39 odst. l zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění záměr statutárního města Plzeň pronajmout nebytové prostory ­ prostory sloužící k podnikání, o výměře 54,89 m2 nacházející se v budově Doudlevce č. e. 1755 ­ stavba občanského vybavení, jež je součástí pozemku parc. č. 14286 v k.ú. a obci Plzeň, které jsou blíže specifikovány v situačním plánku,který tvoří součást tohoto záměru (dále jen „předmět nájmu").Záměrem zadavatele je pronajmout předmět nájmu za účelem provozování kavárny.Zájemci o nájem předmětu nájmu mohou svou nabídku předložit nejpozději do 17.02.2020 do 9:00 hod <.>, na adresu UMO Plzeň 2 ­ Slovany, Koterovská 83, Plzeň podatelna, kancelář č.218,2.patro.Nabídka musí obsahovat: l. vlastní nabídku, která bude obsahovat nejméně: a) identifikaci zájemce (jméno či název, adresa sídla, telefonní spojení, e­mailová adresa, baiikovní spojení, 1C, DIČ) b) nabídkovou cenu zájemce specifikovanou jako měsíční nájemné bez DPH za celý předmět nájmu c) popis budoucího záměru zájemce, který hodlá v předmětu nájmu provozovat.Tiskopis žádosti je k vyzvednutí na UMO Plzeň 2 ­ Slovany, III. p <.>, číslo dven 309,nebo na intemetových stránkách statutárního města Plzeň —> Úřadu městského obvodu Plzeň 2 ­ Slovany (www.umo2.plzen.eu ­ vyřiďte si na úřadu ­ formuláře ke stažení ­ odbor majetku a investic ­ žádost o nájem nebýt, prostor).2. čestné prohlášení o bezdlužnosti, v němž zájemce prohlásí, že vůči jeho osobě není vedeno insolvenční řízení, že nemá v evidenci daní, zdravotního pojistného či sociálního zabezpečení zachyceny nedoplatky a že nemá dluh vůči městu Plzni (www.umo2.plzen.eu ­ vyřiďte si na úřadu ­ formuláře ke stažení ­ odbor majetku a investic ­ čestné prohlášení bezdlužnost).Prohlídku na místě lze uskutečnit na základě dohody na tel. č. 606 607 225 ­ Hana Strnadova.Pronajímatel si vyhrazuje právo vymezit v nájemní smlouvě další podmínky předmětu nájmu,které zá...

Načteno

edesky.cz/d/3564996

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz