« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 96/20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

96/20
*MUKHSP04920037 *
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,fax: 327 710 364,ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz,www.mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
V Kutné Hoře dne: 29.1.2020
Spis.zn.: 123608/2019/ZPR/ŽAP
Č.j <.>
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> MKH/010706/2020
Ing.XXXXXXX XXXXXX
XXX XXX XXX
zalska@mu.kutnahora.cz
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> XXXXX XXXXXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Zahradní 302,Všebořice,400 10 Ústí nad Labem 10
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 9.12.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br>
<br> ČOV "VH – L4"
vč.kanalizační a elektro přípojky,vše umístěné na pozemku parc.č.147/40,k.ú.Ledečko
<br>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.5
vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a jako správní orgán místně
příslušný podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění,oznamuje
podle § 115 odst.1 vodního zákona a § 94m odst.1 stavebního zákona zahájení vodoprávního
a společného územního a stavebního řízení podle § 8 odst.1 písm.c) vodního zákona – vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a § 15 odst.1 vodního zákona a § 94j odst.1 stavebního zákona –
povolení stavby čistírny odpadních vod <.>
<br> Záměr řeší likvidaci splaškových odpadních vod z rodinného domu prostřednictvím celoplastové
domovní čistírny odpadních vod „Č...

Načteno

edesky.cz/d/3564342

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Kutná Hora
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
31. 01. 2020
30. 01. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz