« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SPB/002/2020 a jeho podmínkách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SPB/002/2020 a jeho podmínkách
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililllllllllllllll
<br> 420/SPB/2020-SPBM Čj.: UZSVM/SPB/381/2020-SPBM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Střední Čechy,odbor Odloučené pracoviště Příbram,nám.T.G.Masaryka 145,261 01 Příbram
<br> Oznámení o výběrovém řízení 5 aukci čís.SPB/002I2020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Nalžovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,ohospodařeni organizačních složek státu a státních organizaci smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 27.ledna 2020 výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> |.Prodávaný majetek
<br>.pozemek parcela č.1363,ostatní plocha,zeleň o výměře 10957 m2
<br> v katastrálním území Nalžovice a obci Nalžovice,vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Příbram a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Předmětem prodeje je protáhlá parcela,která tvoří doprovodnou zeleň asfaltové silnici,tedy zpevněné obslužné komunikaci spojující obec Křepenice s osadou Červený.Platný územní plán obce Nalžovice pojednává dotčenou plochu,jako prvky zeleně v krajině - součást lokálního biocentra <.>
<br> Ill.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,pozemek je volně přístupný <.>
<br> lV.Vyhlášená minimální kupní cena
<br> Vyhlášená minimální kupní cena nemovité věcí činí 288.000 Kč (slovy: dvěstě osmdesát osm tisíc korun českých).V.Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3563390

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz