« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SPB/001/2020a jeho podmínkách

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís.SPB/001/2020a jeho podmínkách
||| ||| lllllllllllllll Illl ll Illllllllllllllllllll Illl || lll I II" lllll
<br> 388/SPB/2020-SPBM Čj.: UZSVM/SPB/356/2020—SPBM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Střední Čechy,odbor Odloučené pracoviště Příbram,nám.TG.Masaryka 745,261 01 Příbram
<br> _leámení o výběrovénLřngí 5 aukci čís.SPB/00112020 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Nalžovice
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS"),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,ohospodaření organizačních složek státu a státních organizací smajetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 27.ledna 2020
<br> výběrové řízení 5 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> l.Prodávaný majetek
<br>.pozemek parcela č.1134,ostatní plocha,zeleň o výměře 2448 m2
<br> v katastrálním území Nalžovice a obci Nalžovice,vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště Příbram a zapsané na LV č.60000 <.>
<br> ||.Popis prodávaného majetku
<br> Předmětem prodeje je cca 180 metrů dlouhý pás pozemku,který je dle sdělení obce Nalžovice součásti lokálního biocentra,tedy krajinné zeleně <.>
<br> lll.Prohlídka prodávaného majetku
<br> Prohlídka prodávaného majetku se neuskuteční,pozemek je volně přístupný <.>
<br> lV.Vyhlášená minimální kupní cena
<br> Vyhlášená minimální kupní cena nemovité věci činí 64.800 Kč (slovy: šedesát čtyři tisic osm set korun českých).V.Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci
<br> 1.Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami <.>
<br> 2.Aukce proběhne formou podávání nabídek,jimiž s...

Načteno

edesky.cz/d/3563389

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz