« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytno - Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020
Strana 1 (celkem 2)
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> Pardubického kraje odbor životní prostředí a zemědělství
<br> HlilHlllWilli\lililllllilli!Illilllll\lHilllllllllVIlilllimxow
<br> Spisová zn.: SpKrÚ 5975/2020/OŽPZ OZE
<br> č.j.: 5975/2020/OŽPZ/Ja
<br> Vyřizuje: lng.Janoušek Všem uživatelům honiteb Telefon: 466 026 475 v působnosti Krajského úřadu E-mail zdenekjanousek©pardubickykraj.cz pardubického kraje
<br> V Pardubicích 21.ledna 2020
<br> yrčení termínů sčítání g_věře v roce 2020
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,věcně a místně příslušný podle ustanovení 5 29 odst.1 a 5 67 odst 1 písm.9) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,jako orgán státní správy myslivosti příslušný podle 5 59 odst.2 písm.c) zákona č.449/2001 Sb <.>,o myslivosti,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“),v souladu s 5 36 odst.1 zákona o myslivosti <,>
<br> s t a n o v uj e termín sčítání zvěře na sobotu 29.února 2020
<br> Termín je závazný pro všechny uživatele těch honiteb,které se nacházejí v územní působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje <.>
<br> Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání v honitbě a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 1 týdne ode dne provedeného sčítání,je termín nového konečného sčítání stanoven na den 14.března 2020 <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Sčítání zvěře má zásadní význam pro následné vypracování mysliveckých výkazů a plánů,závazného statistického výkazu MYSL 1—01 aje výchozím podkladem pro odpovědné hospodaření v honitbách.Státní správa myslivosti od všech uživatelů honiteb žádá zajištění maximální objektivnosti při zjišťování stavů zvěře,aby tyto výsledky byly řádným podkladem pro celoroční myslivecké plánování.Státní správa myslivosti předpokládá u uživatelů honiteb dobrou znalost stavů zvěře vprůběhu celého roku,proto očekává,že budou prezentovat objektivní a skutečnosti odpovídající sčítané stavy zvěře.To je možné jen tehdy,budou-Ii věnovat zvláštní poz...

Načteno

edesky.cz/d/3559425


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz