« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Zastavení řízení - Protihluková opatření, silnice I_58 Ostrava – Nová Bělá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zastavení řízení - Protihluková opatření, silnice I_58 Ostrava – Nová Bělá
*KUMSX01J1QOE*
<br>
<br>
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
<br> Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út,Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00 www.kr-moravskoslezsky.cz
<br>
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,vykonávající na základě § 29 odstavec 1) zákona č.129/2000 Sb <.>,o
krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odstavec 3)
písmeno d) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpis,a § 15 odstavec 1)
písmeno c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (znění účinné od 1.4.2015),jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I.třídy
<br> vydává
ve věci žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením,stavby pod označením „Protihluková opatření <,>
silnice I/56 Ostrava – Nová Bělá“,změny podmínky č.35 pravomocného stavebního povolení stavby
„Protihluková opatření,silnice I/58 Ostrava – Nová Bělá“,které bylo vydáno Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje,odborem dopravy a silničního hospodářství,dne 25.7.2013 pod č.j.MSK
148330/2012 sp.zn.DSH/36134/Soc a které nabylo právní moci dne 29.8.2013,v souladu s § 66 odstavec
1) písmeno g) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> toto usnesení <,>
kterým zastavuje řízení ve věci změny stavby před jejím dokončením stavby „Protihluková
opatření,silnice I/58 Ostrava – Nová Bělá“,neboť se podaná žádost stala zjevně bezpředmětnou <.>
<br> Odůvodnění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 25.5.2015 žádost o povolení změny stavby před jejím
dokončením,stavby pod označením „Protihluková opatření,silnice I/58 Ostrava – Nová Bělá“ (dále
předmětná stavba).Je žádáno o změnu...

Načteno

edesky.cz/d/3553603

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz