« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - DílčíZávěrečnýÚčet

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dilciZaverecnyUcet.pdf 1 393,33 kB

Dílčí závěrečný účet: 00075370_M05_2015
<br> Výsledek hospodaření M0 Plzeň 5 - Křimice za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PŘíJMY 1 610 136,43
vÝDAJE -7 180 748,25
Financování 8 756 269,91
ostatní potřebý -23 782,00
Výsledek hospodaření 2015 3 014 558,09
<br>
<br> Přebytek hospodaření MO Plzeň 5 - Křimice ve výši 3 014 558,09 Kč bude
převeden do Fondu rezerv a rozvoje
<br> Fond rezerv a rozvoje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stav fondu k 1.1.2015 9 982 923,10
Použití fondu v roce 2015 0,00
Hospodářský výsledek za rok 2015 3 014 558,09
Stav fondu po finančním vypořádání 12 997 481,19
<br>
<br> Sociální fond
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rezerva fondu k 1.1.2015 10 665,25
Použití fondu v roce 2015 86 816,00
Stav fondu po finančním vypořádání 97 481,25
<br>
<br> Statutární město Plzeň
Náměstí Repulılfn'y l,BUG 32 Plzeň
Zastoupené Mfířfl.'i Pizeň-Křìmiee
Prvomájová 10-11-2331,322 00 Plzeň
Zpracovala: HauefOVá 10:000758701'15/ 0200015370
fl/
<br>
<br> Rozvaha
ÚZEMNí sAMoSPRÁvNÉ cELKY,SVAZKY oBci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU soUDRżNosTı
<br> 15370
sestavená k 31.12.2015
<br> (v Kc,s přesnosti na dve desetinná místa)
okamžik sestavení:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> A.táıá a lva s 58 05.95 25 o 9 587.1 35 553 418,83 as 083 594.58
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I."I ouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00
1.Nehmotne vystedky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00
2.Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00
3.Ocenilelná práva 014 0,00 0.00 0,00 0,00
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0.00 0.00 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0.00 0.00 0.00 0.00
T.Nedokončený diouhocíobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0,00 0,00
B.Uspořádaoí účet lechnidtého zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0.00 0.00 0.00 0.00
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0,00 0.00
10.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035.0 0.00.0 <.>
<br> II.Iouhodobý hmotný majetek 61 581 455.95 26 029 582.12 35 551 868.83 36 982 044.58
1.ozemky 031 5 938 228.19 0.00 5 938 228.19 6 090 253.94
2.Kulturni předměty 032 0.00 0.00 0.00 0.00
3.Stavby 021 39 612 235.6? 16 502 483,6? 23 109 752.00 24 043 487,00
4.Samostatné hmotné movité véoi a soubory hmotných mov'rtých veci 022 11 188 769.6? 5 158 406.6? 5 030 363.00 5 394 138.00
5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0.00 0.00 0.00 0.00
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 368 696.?8 4 368 696.?8 0.00 0.00
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00,0 0.00 0.00
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 473 525.64 0,00 473 525.64 454 165.64
9.Uspořádaci účet technického Zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0.00 0.00 0.00 0.00
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0,00 0.00
1 1.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0.00i 0.00 0,00
<br> III.Dlouhodobý finančni majetek 0.00 0.00 0.00 0.00
1.Majetkove účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0.00 0.00 0.00
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0.00 0.00 0.00
4.Dlouhodobé půjčky 06? 0.00 0.00 0.00 0.00
5.Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0.00 0.00 0.00
6.Ostatní dlouhodobý finančnímajetek 069 0.00 0.00 0.00 0.00
?.Pořizovaný dlouhodobý financni majetek 043 0.00 0.00 0.00 0.00
8.Poskytnuté Záıiohy na dlouhodobý financni majetek 053 0.00 0.00 0.00 0.0
<br> IV.Dlouhodghé pohledávky 1 550,00 0.00 1 550.00 1 550.00
1.Poskytnuté návratné financni výpomoci dlouhodobé 462 0.00 0.00 0.00 0.00
2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0.00 0.00 0.00 0.00
3.Dlouhodobé poskytnuté Zálohy 465 1 550.00 0.00 1 550.00 1 550.00
4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466,0.00 0.00 0.00
5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0.00 0,00 0.00 0.00
6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 0.00 0,00 0.00
?.rostředkování dlouhodobých transferú 475 0.00 0.00 0.00 0,00
<br> B.b zná a_ktiva -41 404 266.81 38 000.00 -41 442 266.81 -38 T70 106,39
<br> I.Ěsoby 0.00 0.00 0.00 0.00
1.Ěrızení materiálu 111 0,00 0.00 0.00 0.00
2.ateriál na skladé 112 0.00 0.00 0.00 0.00
3.ateríál na cestě 119 0.00 0.00 0.00 0,00
4.edokončená výroba 121 0.00 0.00 0.00 0.00
5.olotovary vlastní výroby 122 0,00 0.00 0.00 0.00
6.ýrobky 123 0.00 0,00 0.00 0.00
T.ořizeni zboží 131 0.00 0.00 0.00 0.00
8.oz; na skladé 132 0.00 0,00 0.00 0.00
9.bozı na cesté 138 0.00 0.00 0,00 0.00
10.statnı zásoby 139 0.00 0.00 0,00 0,00
<br> II rátkodobé pohledávky 126 388.61 38 000,00 88 368.61 59' T3?.00
1.oñêrateıe 311 10 157.17 0.00 10157.77 0.00
2.ménky k inkasu 312 0.00 0.00 0.00 0.00
3.ohledávky Za eskontované cenné papíry 313 0.00 0.00 0,00 0.00
4.átkodobé poskytnuté Zálohy 314 4? 250.00 0.00 4? 250.00 24 820.00
5.iné pohledávky Z hlavní činnosti 315 55 850.00 38 000,00 1? 850.00 20 4?0,co
6...

Načteno

edesky.cz/d/355279


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
15. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz