« Najít podobné dokumenty

Obec Dvory - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 9.1.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dvory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_ze_zasedani_zastupitelstva_obce_dvory_dne_9.1.2020.pdf
26pis
<br> z veiejn6ho zased6ni zastupitelstva obce Dvory,kter6 se konalo dne 9.1.2020
v zasedaci mlstnosti ve Velelibech
<br> Piitomni: zastupitel6,omluveni: p.Sebela,p.Davidek
Za6dtek: 18:00 hodin
<br> Program:
1) Zahiijeni
2l Zvolenf zapisovatele
3) Zvolenf ndvrhov6 komise
4J Zvoleni ov6iovatele zdpisu
5) zpr|va o iinnosti zastupiterstva od minul6ho veiejn6ho zaseddni
6) Zpr{va o hospodaieniobce k3L.LZ.ZOL}
7) Schviilenl uzavieni Dodatku d.L ke Smlouv6 o poskytnuti stuieb mezi obci Dvory a
<br> eernohlSvkem Liborem
<br> 8) Schvdlenl v'ib6ru dodavatele - Veiejnii vfzva (.zl2oLg - Rekonstrukce budovy
sokolovny Dvory ll.vietn6 uzavienismlouvy o dilo s piislu5nfm dodavatetem
<br> 9) Schviileniuzavienidohody o provedeniprdce - [driba vodovodu a kanalizace
10)Schvdleni poskytnutf veiejn6 finandni podpory na provoz spolk0m Veleliby Og,TJ
<br> Dvory,SSK Dvory vdetn6 uzavienl Veiejno-prdvnlch smluv o poskytnuti finanini
podpory mezi obci Dvory a spolky Veleliby og,TJ Dvory a ssK Dvory
<br> L1)Diskuze
<br> 12) Usneseni
<br> 13) ZdvEr
<br> Bod 1)
<br> 27)Veiejnd zaseddni zahdjil pan starosta a konstatoval,ie jsou na zaseddni piitomno 5
dlenri zastupitelstva a tudii se m0ie zastupitelstvo usn65et ve viech bodech
programu <.>
<br> Zapisovatelem byla XXXXXXX XXXXXX LufiiidkovX <.>
<br> Bod X)
Do ndvrhovX komise byli zvoleni: Ondiej Ki(Z,XXXXX XXXXX
<br>
<br> Bod X)
<br> ovXiovateli zdpisu byli zvoleni: pavlina eervinkov6,petra Vilimkov6
<br> Bod 5)
<br> Zprdvu o hospodaleniobce k3t.L2.2Ot9 plednesla XXXX XXXXXXX eervinkovd,podkladem byl
vtkaz FIN X-XX M
<br> Bod 6)
zprdvu o dinnosti zastupitelstva od minul6ho zaseddni podal pan starosta
<br> Obec bude uzavirat dodatek ke Smlouv6 o poskytnutf sluieb mezi obci a panem Liborem
eernohldvkem.Pan eernohldvek sviiii zobci pouiitf stolni olej a dosud toto provdd6l
bezplatnS,ale vzhledem k tomu,ie n6kteii obdan6 bohuZel pouZivaji nddobu na sb6r
pouiit6ho oleje na odloZeni sv6ho komundlnfho odpadu je nutne obsah niidoby pied
odvezeni...

Načteno

edesky.cz/d/3552355

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dvory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz