« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 15. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 21.1.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> lCO: 00667897,te/'.724L89595,e-mail: obectresovice@seznam.cz
<br> ZáPis z L5.řádného zasedání zastupitetstva obce Třešovice konaného
<br> dne 21.1.2O2O
<br> Místo zasedání: obecní úřad Třešovice
<br> Zastup|telstvo obce Třešovice Číslo,ednaci| ouTŘl6l2o2o
Přítomni: XXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>,VáclavTurek,XXXXX XXXXXX
<br> Omluveni: XXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupltelstva
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
3.Projednánídarovacísmlouvy - SRPŠ při ZŠ a tVŠ Cehnice
4.Projednání darovací smlouvy - JCZPS pracoviště Strakonice
5.Projednání podáníŽádosti o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
<br> v lesích za období Lt0.20I7 -37.72.2OL8
6.Projednání dohody o provedení práce na rok2O2O
7.Termíny kontejneru na objemný odpad
8.Ostatní
9.Diskuze
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedáníobecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
Na zasedání bylo přítomno 5 členŮ zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2.určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovatelŮ zápisu byli navrženi XXXXXX XXXXX a XXXXX XXXXXX.Zapisovatelkou zápisu byla
navrŽena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schůze <.>
Usnesení č.I/2O schváleno
Výsledek hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdrželo se : 0
3.Projednání darovací smlouvy - SRPŠ při ZŠ a MŠ Cehnice
ZastuPitelstvo obce projednává a schvaluje darovacísmlouvu,která bude uzavřena mezi obcí
TřeŠovice a SdruŽení rodičŮ a přátel školy při ZŠ a MŠ Cehnice.Dar je poskytnut za účelem podpory
dětského plesu v Cehnicích,ktený se bude konat dne 30.1.2020.Dar se poskytne ve výši 2.ooo,- Kč <.>
Podepsáním smlouvy je pověřena XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX <.>
<br>
<br> obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strak...

Načteno

edesky.cz/d/3547748

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz