« Najít podobné dokumenty

Obec Podlesí - Dokument ...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ...
Obec Podlesí
<br> Podlesí č.p.81,261 01 Příbram
<br> IČ:00662941
<br> Bankovní spojení: MONETA Money Bank,č.ú.2321684/0600 zastoupena starostkou obce Marcelou Duškovou
<br> na straně jedné
<br> (dále jen „poskytovatel“]
<br> a
<br> SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Podlesí Podlesí č.p.81,261 01 Příbram
<br> IČ 66325951
<br> Bankovní spojení: ČSOB,č.ú.228698409/0300 zastoupena starostou sboru Willy Hohlem
<br> na straně druhé
<br> (dále jen „ příjemce")
<br> Uzavírají podle 5 Na č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,tuto
<br> ŘE N uv N T' CE
<br> I <.>
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci na rok 2020 ve výši 95 000,00 Kč,slovy: devadesát pět tisíc korun českých <.>
<br> 2.Dotace je poskytována za účelem: a) zajištění činnosti a sportu dospělých členů SDH ve výši 35 000,00 Kč b) podpory celoroční práce kolektivu mladých hasičů ve výši 60 000,00 Kč <.>
<br> 3.Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený včl.1 odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční <.>
<br> 5.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace v čl.1 odst.2 a 4 <.>
<br> II <.>
<br> 1.Příjemce se zavazuje sestavit vyúčtování o čerpání poskytnuté dotace,které předloží Obecnímu úřadu v Podlesí do 31.01.2021.Vyúčtování musí obsahovat soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace <.>
<br> 2.V případě,že příjemce nevyčerpá celou dotaci v roce 2020,je povinen tyto nevyčerpané finanční prostředky vrátit poskytovateli nejpozději do 20.02.2021 na účet poskytovatele č.ú.2321684/0600,variabilní symbol IČ příjemce <.>
<br> 3.Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele do 15 dnů od jejich vzniku,stěmito skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny,adresy sídla,bankovního spojení,statutárního zástupce,jako i jinými změnami,které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho...

Načteno

edesky.cz/d/3546317

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podlesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz