« Najít podobné dokumenty

Obec Podlesí - Dokument ...

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podlesí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument ...
Obec Podlesí
<br> Podlesí č.p.81,261 01 Příbram
<br> IČ:00662941
<br> Bankovní spojení: MONETA Money Bank,č.ú.2321684/0600 zastoupena starostkou Marcelou Duškovou
<br> na straně jedné
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Tělovýchovná jednota KOVOHUTĚ Podlesí,z.s.Podlesí č.p.308,261 01 Příbram
<br> IČ 42728401
<br> Bankovní spojení: čsos,č.ú.250825531 /0300 zastoupena předsedou Radimem Černohorským na straně druhé
<br> (dále jen „ příjemce“)
<br> Uzavírají podle 5 10a č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,tuto
<br> 1512 EINQPRÁVNÍ SMLOUVU o Pgskumm' DOTACE
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci
<br> dotaci pro rok 2020 ve výši 65 000,00 Kč,slovy: šedesát pět tisíc korun českých <.>
<br> 2.Dotace je poskytována za účelem: a) podpora činnosti mládežnických mužstev ve výši 65 000,00 Kč <.>
<br> 3.Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy <.>
<br> 4.Dotace se poskytuje na účel stanovený včl.] odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční <.>
<br> 5.Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace v čl.I odst.2 a 4 <.>
<br> ll <.>
<br>.Příjemce se zavazuje sestavit vyúčtování o čerpání poskytnuté dotace,které předloží Obecnímu úřadu v Podlesí do 31.01.2021.Vyúčtování musí obsahovat soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace <.>
<br>.V případě,že příjemce nevyčerpá celou dotaci v roce 2020,je povinen tyto nevyčerpané finanční prostředky vrátit poskytovateli nejpozději do 20.02.2021 na účet poskytovatele č.ú.2321684/0600,variabilní symbol IČ příjemce <.>
<br>.Příjemce se zavazuje seznámit poskytovatele,do 15 dnů od jejich vzniku,stěmito skutečnostmi: se změnami zakladatelské listiny,adresy sídla,bankovního spojení,statutárního zástupce,jako i jinými změnami,které mohou podstatně ovlivnit způsob jeho finančního hospodaření a náplň jeho aktivit ve vztahu k poskytnuté dotaci.V případě přeměny příjemce,který je...

Načteno

edesky.cz/d/3546316

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podlesí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz