« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmanice (Liberec) - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmanice (Liberec).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu
 488 886 111,488 886 806,ivana.bucharova@mu-frydlant.cz
www.mesto-frydlant.cz IČ 262 781
<br>
<br>
M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t
o d b o r d o p r a v y
<br>
nám.T.G.Masaryka 37,464 13 FRÝDLANT,tel.00420 488 886 111
<br>
Č.j.MUF 111/2020/OD/Bu-006 Ve Frýdlantu 16.ledna 2020
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Akce – stavba:
Celoroční stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.tříd,místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti
MÚ Frýdlant při haváriích na inženýrských sítích
<br>
Městský úřad Frýdlant,odbor dopravy,podle ust.§ 61 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých dalších zákonů,ve znění pozd.předpisů (dále jen
„zákon o silničním provozu“),na základě vyjádření Policie České republiky,Krajské ředitelství
policie Libereckého kraje,Územní odbor Liberec,dopravní inspektorát,ze dne 14.1.2020,č.j <.>
KRPL-4588-1/CJ-2020-180506-02,jako příslušný správní úřad podle ust.§ 124 odst.6 zákona
o silničním provozu,za použití ust.§ 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozd <.>
předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,stanoví
přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.tříd,místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti MÚ Frýdlant při haváriích
na inženýrských sítích v termínu od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 31.12.2020 (přesný
termín bude uveden v rozhodnutí,kterým bude dodatečně povoleno zvláštní užívání pozemní
komunikace příslušným silničním správním úřadem) <.>
<br> Rozsah: pracovní místa při případných haváriích na inženýrských sítích budou označena v souladu
s typovými schématy řady B a C technických podmínek TP 66 (Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích,v aktuálním znění),a to podle konkrétního typového schématu <,>
př...

Načteno

edesky.cz/d/3545960

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmanice (Liberec)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz