« Najít podobné dokumenty

Město Klobouky u Brna - Veřejná vyhláška- návrh Zprávy ÚP Klobouky u Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klobouky u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška návrh Zprávy ÚP Klobouky u Brna
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br>
<br>
NAŠE ZN.:
reg/2579/16/440/32
<br>

<br> Město Klobouky u Brna
<br>
<br> 
<br> MUH/ 2178/20/440
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX 
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> DATUM: 13.01.2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ
<br>
<br> NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA
<br>
Městský úřad Hustopeče,odbor územního plánování jako příslušný pořizovatel podle § 6 odst.1 písm.c) zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,oznamuje zahájení
projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Klobouky u Brna v souladu s § 55 odst.1 a za přiměřeného
použití § 47 odst.1 až 4 stavebního zákona v platném znění,§ 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v platném znění <.>
<br> Obsahem zprávy o uplatňování Územního plánu Klobouky u Brna jsou rovněž záměry města Klobouky u Brna na změny
v území,a to vyvolává potřebu pořízení Změny č.2 Územního plánu Klobouky u Brna,z vlastního podnětu,zkráceným
postupem,podle § 44 písm.a) a § 55a stavebního zákona.Součástí návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Klobouky u Brna jsou proto pokyny pro zpracování návrhu Změny č.2 Územního plánu Klobouky u Brna <.>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Klobouky u Brna se doručuje podle ustanovení § 47 odst.2) stavebního
zákona dotčeným orgánům,oprávněným investorům,sousedním obcím a krajskému úřadu.Dotčené orgány a krajský
úřad jako nadřízený orgán mohou do 30 dnů od dne obdržení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Klobouky
u Brna podat vyjádření,ve kterém uvedou požadavky na obsah změny územního plánu; v téže lhůtě uplatní krajský úřad
jako příslušný úřad stanovisko; sousední obce mohou ve stejné lhůtě uplatnit podněty a každý může do 15 dnů ode dne
doručení veřejné vyhlášky zaslat pořizo...

Načteno

edesky.cz/d/3545011

Meta

Zveřejnění záměru   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klobouky u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz