« Najít podobné dokumenty

Město Kutná Hora - 67/20

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kutná Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

67/20
*MUKHSP04887498 *
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195
<br> odbor životního prostředí
sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora
<br> tel.: 327 710 111*,fax: 327 710 364,ID: b65bfx3
e-mail: podatelna@kutnahora.cz,www.mu.kutnahora.cz
<br>
<br>
<br>
V Kutné Hoře dne: 15.1.2020
Spis.zn.: 128519/2019/ZPR/VaK
Č.j <.>
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> MKH/005042/2020
Ing.Vančurová
327 710 267
vancurova@mu.kutnahora.cz
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ <,>
<br> POVOLENÍ VYJÍMKY A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Losiny 26,Petrovice II,285 22 Zruč nad Sázavou 1
<br> (dále jen "žadatel") podala dne 27.12.2019 žádost o vydání společného územního a stavebního řízení dle
§ 94j odst.1 stavebního zákona na stavbu
<br> Domovní vrtaná studna,vč.vodovodní a elektro přípojky
na pozemku st.p.26 v katastrálním území Losiny,obec Petrovice II <.>
<br> a o související nakládání s podzemními vodami.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení <.>
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2
písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (vodní zákon),a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.5 vodního zákona a §
15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) a jako správní orgán místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád v platném znění,oznamuje podle § 94m odst.1 stavebního zákona zahájení
společného stavebního řízení podle § 15 odst.1 vodního zákona a § 94j odst.1 stavebního zákona –
povolení stavby domovní vrtané studny <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že záměr je umisťován v území,ve kterém nebyl vydán územní plán <,>
v souladu s § 94 m odst.1 stavebního zákona,vodoprávní úř...

Načteno

edesky.cz/d/3541935

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kutná Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz