« Najít podobné dokumenty

Město Havlíčkův brod - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Michal Prášek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havlíčkův brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - Michal Prášek
O V W
<br> (=.smlouvy: OVW_FP/81/2019/LK č.j.: MHB_OVW/241/2019/LK
<br> \ is"“ršfž' fi;: ?f'š.: inac! ' m'lz—l-xíízii —- l:.<.>,- o HAVLÍČKÚV BROD,IČO: 00267449,DIČ: czooze7449 _ _ * se sídlem Havlíčkovo náměstí 57,580 01 Havlíčkův Brod ' 1 U.Di,2an číslo bankovního účtu: 19-327521/0100 zapsané v registru ekonomických subjektů s,?THB—Dvwl'čtďlbíq (Lk—“1 zastoupené starostou Mgr.Janem Teclem,MBA 1-,<,> “* * 4 jako „poskytovatel“ na straně jedné 1- „ _ - * A a
<br> XXXXXX XXXXXX,r.č.—
<br> s bydlištěm- 580 01 Havlíčkův Brod jako „příjemce“ na straně druhé
<br> SMLOUVU o POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE z ROZPOČTU MĚSTA
<br> uzavřená podle & 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a dále podle části páté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (55 159 — 170)
<br> Účastníci smlouvy prohlašují,že jsou svéprávní <.>
<br> Článek |.Předmět smlouvy,výše poskytnuté podpory
<br> Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva města č.307/19 dne 16.12.2019 <.>
<br> Poskytovatel se zavazuje účelově poskytnout příjemci ze svého rozpočtu schváleného na
<br> rok 2020 neinvestiční dotaci ve výši Kč 60.000,- (slovy: šedesáttisíckorunčeských),(tj <.>
<br> 2 373,790 EUR) v režimu de minimis v souladu s Nařízením Komise (EU) č.1407/2013 ze
<br> dne 18.prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
<br> podporu de minimis (Úřední věstník EU,|_ 352,24.12.2013,str.1),na reprezentaci města
<br> Havlíčkův Brod v oblasti tělovýchovy a sportu — reprezentace na závodech silničních
<br> motocyklů,stím,že účelu bude dosaženo do 31.12.2020,a to vsouladu s příslušnou
<br> Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Havlíčkův Brod dle Zásad pro poskytování
<br> finanční podpor z rozpočtu města Havlíčkův Brod (evidovanou dle QS 55 — 09 Spisovým a
<br> skartačním řádem Města Havlíčkův Brod,pod JID: 83551/2019/muhb),v souladu se
<br> zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění p...

Načteno

edesky.cz/d/3539003

Meta

Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havlíčkův brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz