« Najít podobné dokumenty

Město Havlíčkův brod - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 7d v Havlíčkově Brodě v ul. Žižkova, dle grafické přílohy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Havlíčkův brod.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PŘ 12082
1)
<br> —P
<br> 1
<br> A4—
<br> ZZ
<br> 22 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> 22
<br> Schéma BI17
<br> Standardní pracovní místo na chodníku,stezce pro cyklisty nebo stezce pro chodce a cyklisty <.>
<br> podélné uzávěry dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> červená výstražná světla typu 3,podélný odstup do 50m
<br> příčné uzávěy dle hloubky výkopu zábranou nebo zábradlím
<br> minimálně jedno červené jednostranné výstražné světlo typu 3 na každé uzávěře
<br> hodnotaA min.1.5 m nebo šířka stávajícího chodníku nebo stezky
<br> 1) označení pracovního místa na vozovce podle schémat 8/1,3/2,3/4 až 8/6,BIB,8/9,8/12 až :EB/14.3
<br> TP 66121015
<br> 81
12082
Číslo jednací: Vyřizuje Datum
<br> MHB_DOP/2836/2020/JBAR XXXXX XXXX,XXX XXX XXX XX.X.XXXX
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Odbor dopravy Městského úřadu v Havlíčkově Brodě (dále jen „správní orgán") příslušný podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „zákon o provozu na pozemních komunikacích"),na podkladě žádosti podnikající fyzické osoby - Jiřího
<br> Vody,IČO 11001488,Věž 76,582 56 Věž,ze dne 16.1.2020,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c),§ 77
<br> odst.4,§ 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,a §§§ 171,172,173 zákona č.500/2004
<br> Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),stanovuje:
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci č.7d v Havlíčkově Brodě v ul.Žižkova,dle grafické
<br> přílohy,která je nedílnou součástí tohoto stanovení (schéma B/17).Umístění přenosných dopravních značek
<br> a zařízení je povoleno na stavební akci „opravu havárie kabelu nn v Havlíčkově Brodě v ul.Žižkova u
<br> č.p.3568 “ (výkopové práce v chodníku z kamenné dlažby v termínu od 16.1.2020 do 5.2.2020 - zásah cca
<br> 1x2m),za těchto podmínek:
<br>
<br> 1) Dopravní značky,které budou užívány pro označení pracovního místa,musí odpovídat vyhlášce
Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,ČSN EN 12899-1,ČSN EN 12966-1+A1,TP 143,TP 70,Vl <.>
<br> 6.1,VL 6.2 a TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vydání III <.>
<br> 2) Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat.Označení je nutno přizpůsobit
konkrétní situaci při zachování funkčnosti řešení dané příslušným schématem <.>
<br> 3) Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně
rozeznatelné,pochopitelné a zejména bezpečné <.>
<br> 4) Dopravní značení a zařízení se umístí ještě před započetím prací na komunikaci a bude se...

Načteno

edesky.cz/d/3538999

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Havlíčkův brod      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz