« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Finanční zpráva - nová osvobození od daně z pozemků (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nová osvobození 2020.pdf [0,22 MB]
www.financnisprava.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
INFORMACE K XXXX Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020
<br>
Od zdaňovacího období roku 2020 lze nově osvobodit pozemky v rozsahu <,>
<br> v jakém se na nich nachází stávající krajinné prvky: skupina dřevin <,>
<br> stromořadí,travnatá údolnice,mez,příkop nebo mokřad <,>
zapsané v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího
<br> zemědělství.Zápisy a změny v evidenci ekologicky významných prvků provádí
<br> Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na základě písemného podnětu
<br> podaného písemně nebo osobně kterémukoliv pracovišti SZIF.Podrobnější
<br> informace lze v Jihočeském kraji získat na regionálním odboru SZIF
<br> v Českých Budějovicích,Rudolfovská tř.493/80,nebo přímo na Odděleních
<br> příjmu žádostí a LPIS v Českých Budějovicích,Českém Krumlově,Jindřichově
<br> Hradci,Písku,Prachaticích,Strakonicích a Táboře (adresy Oddělení příjmu
<br> žádostí a LPIS jsou uvedeny na https://www.szif.cz/cs/szif-ro-cb) <.>
<br>
<br> Na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní
<br> plocha,nacházejících se mimo zastavěné území obce,které nejsou užívány
<br> k podnikání,lze nově od roku 2020 osvobodit příkop,mokřad,močál <,>
<br> bažinu,skalní útvar,rokli nebo strž v rozsahu výměry tohoto útvaru <.>
<br>
Od roku 2020 již nelze nově osvobodit pozemky remízků,hájů a větrolamů
a mezí na orné půdě,trvalých travních porostech,ani pozemky ostatních
ploch,které nelze žádným způsobem využívat.Osvobození pozemků
přiznaná ve zdaňovacím období roku 2019 dle těchto již zrušených titulů
osvobození lze za trvání podmínek ponechat do zdaňovacího období roku
2021 včetně.Poplatníkům daně je do zdaňovacího období roku 2022
poskytnut dostatečný dvouletý časový prostor k zaevidování svých krajinných
prvků do evidence ekologicky významných prvků,případně k podání nároku
na osvobození výše uvedených útvarů na pozemcích ostatních ploch
nacházejících se mimo zastavěná území ...

Načteno

edesky.cz/d/3538355

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz