« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 5 - Křimice - Vyrozumění - pojmenování ulice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 5 - Křimice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozdelovnik_pojmenovani_ulic.pdf 423,00 kB

ROZDĚLOVNÍK – POJMENOVÁNÍ ULIC

<br> Magistrát města Plzně,Odbor správních činností,náměstí Republiky 1; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,Oddělení správní,náměstí Republiky 16,Plzeň; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,Odbor stavebně správní,Škroupova 4,Plzeň; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,Odbor správy infrastruktury,Palackého nám.6; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,Odbor investic,Jagellonská 8,Plzeň; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,Ţivnostenský úřad,Tylova 36,Plzeň; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,Archiv města Plzně,Veleslavínova 19,Plzeň; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,Odbor registru vozidel a řidičů,Koterovská 162; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,EÚ,evidence majetku,Škroupova 7; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,Odbor rozvoje a plánování,Škroupova 5,Plzeň; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,Bytový odbor,Škroupova 5,Plzeň; ID: 6iybfxn
Magistrát města Plzně,Odbor dopravy,Škroupova 5,Plzeň; ID: 6iybfxn
Městský obvod Plzeň 1 – alej Svobody 882/60,Plzeň; ID: 2dibh62
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany,Koterovská 1175/83,Plzeň; ID: egwbyju
Městský obvod Plzeň 4 – Mohylová 1139/55,Plzeň; ID: aupa97w
Městský obvod Plzeň 5 – Křimice,Prvomájová 100/21,Plzeň; ID: u98b2yk
Městský obvod Plzeň 6 – Litice,Klatovská 96/243,Plzeň; ID: mcyb4a9
Městský obvod Plzeň 7 – Radčice,V Radčicích 9/19,Plzeň; ID: v59b4a5
Městský obvod Plzeň 8 – Černice,Veská 139/11,Plzeň; ID: 59tastc
Městský obvod Plzeň 9 – Malesice,Chotíkovská 72/14; ID: 6xib4ax
Městský obvod Plzeň 10 – Lhota,K Sinoru 62/51; ID: 4ifa947
Statutární město Plzeň,Městská policie,Perlová 66/3,Plzeň; ID: gjvwtev
DOMINIK CENTRUM s.r.o <.>,Informační centrum,nám.Republiky 41,Plzeň; ID: 6iizgih
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,Škroupova 5; ID: 2j8ifzw
SITmP,Dominikánská 4,Plzeň; ID: 367k8gv
SVSmP,Klatovská třída 10 a 12,Plzeň; ID: 2hnk7u2
FÚ pro PK,Územní pracoviště v Plzni,náměstí Českých bratří 2490/8,Plzeň; ID: hetn5qt
FÚ pro PK,Územní pracoviště Plzeň – jih,Františkánská 122/18,Plzeň; ID: yicn5se
FÚ pro PK,Územní pracoviště Plzeň – sever,nám.Českých br.2490/8,Plzeň; ID: r74n5qp
Krajská veterinární správa SVS pro Plzeňský kraj,Druţstevní 13; ID: z5d8b62
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj,Radobyčická 12,Plzeň; ID: 8rtadm4
Okresní soud Plzeň – město,Nádraţní 7,Plzeň; ID: mbsabsb
Okresní soud Plzeň – jih,XXXXXXX XXXXXX XX,Plzeň; ID: cihabsf
Okresní soud Plzeň – sever,XXXXXXX XXXXXX XX,Plzeň; ID: XqXabrq
Krajský soud v Plzni,Veleslavínova 21/40,Plzeň; ID: yaraba4
Krajské státní zastupitelství,Veleslavínova 27/38,Plzeň; ID: yyuabde
Plzeňský kraj,Škroupova 18,Plzeň; ID: zzjbr3p
Krajské ředitelství PČR PK,Nádraţní 2437/2,Plzeň; ID: 5ixai69
Hasičský záchranný sbor PK,Kaplířova 2726/9,Plzeň; ID: p36ab6k
Krajská hygienická stanice PK,Skrétova 1188/15,Plzeň; ID: samai8a
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – město,Americká 767/28; ID: 4k9ac38
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – jih,Lobezská 2477/12; ID: ttyac3b
Okresní správa sociálního zabezpečení Plzeň – sever,Goethova 295/10; ID: deiac4y
Plzeňské městské dopravní podniky,a.s <.>,Denisovo nábřeţí 12,Plzeň; ID: ed5fpw5
Plzeňská teplárenská,a.s <.>,Doubravecká 2760/1,Plzeň; ID: 4ixcgp7
<br> 

<br> Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,sady 5.května 59,Plzeň; ID: i48ae3q
Vodárna Plzeň,a.s <.>,Malostranská 143/2,Plzeň; ID: ktuciif
RWE Plynoprojekt s.r.o <.>,XXXXXXX XXXXXX XX,Plzeň; ID: jnnyjsX
ČEZ,Západočeská energetika a.s <.>,Guldenerova 19,Plzeň; ID: ptfxkut
Český statistický úřad,divize Plzeň,Slovanská alej 36,Plzeň; ID: 2gfaasy + x3spa8t
Česká telekomunikační infrastruktura a.s <.>,Olšanská 2681/6,Praha; ID: qa7425t
Česká pošta s.p <.>,odštěpný závod Západní Čechy,Solní 260,Plzeň; ID: kr7cdry
Komerční banka Plzeň – město,Goethova 1,Plzeň; ID: 4ktes4w
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,ÚP Plzeň,Radobyčická 14; ID: 3mafszi
Český úřad zeměměřičský,Pod Sídlištěm 9,Praha,ID: uuaaatg

Planek_lokality.pdf 298,35 kB

_-Kaprťřøva '__;_è,öv:**ˇ
- j; §22*
<.> „_ usi-
<br>
<br> h".'Í: '
/x'
<,> 21 <.>
<br> '_" '\
<br>
<br> A'L 'F
<br> *'ŤĚP LZN É
<br> 1;.-'
<br>
<br>.f
ı
<br>
o

<br> il._,- <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 12.5000.<.> _
<br> O 200 400 600 :xx-f 000m

Usneseni_ZMO_Plzen_3.pdf 234,81 kB

ZMO Plzeň 3 dne 15.2.2016
<br> USNE SENI
č.: 8 ze dne: 15.2.2016
ve věci: Pojmenování ulice v k.ú.Doudlevce p.č.874 a v k.ú.Radobyčice p.č.867
<br>
<br> Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3
<br> I.bere na vědomí
<br> usnesení RMO Plzeň 3 Č.31 Ze dne 25.1.2016 (příloha Č.l)
<br> II.rozhoduje
<br> vsouladu S ustanovením § 28 odst.1 a ustanovením § 84 odst.2 písm.r) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve Znění pozdějších předpisů,o pojmenování ulice na pozemku
p.č.874 vk.ú.Doudlevce názvem „ZBOROVSKÁ“ a na pozemku p.č.867
v k.ú.Radobyčice názvem „K DOUDLEVCŮM“ dle mapové přílohy (příloha č.2)
<br> (veškeré přílohy uloženy na Úřadu MO Plzeň 3)
<br> III.ukládá
<br> tajemníkovi ÚMO Plzeň 3:
<br> a) zajistit osazení označníku s tabulkami s názvy ulic „ZBOROVSKÁ“
a „K DOUDLEVCUM“ a směrovými šipkami
b) informovat příslušné instituce o pojmenování ulic dle tohoto usnesení
<br> Termín: bod a) do 15.4.2016 zodpovídá vedoucí odboru SVV
bod b) do l.3.2016 Zodpovídá vedoucí odboru SVV
<br>
<br> *"Ĺ'J "Ji p fì- v [Čti a? 1-1 43h.v á.“.o (i: m u
<.> 24.[ir-fleyìsčřın-.Tż'riìu ı'ısi'ffìrserìi
_-f-“"“' - ˇ -- nl ň
<.> ı'ˇ' _".<.> ' "n y' Jj
"Ji-1 f.“ -' v! k 'F ˇ' Č,-
<.>.\
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX _ _ _ __ \ Mgr.XXXXXXXX XXXXXX
starosta MO Plzeň X ' "'X X J místostarosta MO Plzeň 3
<br> r'
ť

Vyrozumeni_pojmenovani_ulic_ZborovskaxK_Doudlevcum.pdf 403,06 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 3
Odbor správní a vnitřních věcí
Plzeň 305 83,sady Pětatřicátníků 7,9
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> Dle rozdělovníku
<br> ZE DNE:
SP.ZN.:
Č.J.:
<br> SSV/Krý/ UMO343108/15
<br> VYŘIZUJE:
E-MAIL:
<br> Krýdová
37 803 6546
krydova@plzen.eu
<br> DATUM:
<br> 17.2.2016
<br> TEL.:
<br> Věc: pojmenování ulice
Usnesením Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 č.8 ze dne 15.2.2016 bylo
rozhodnuto o pojmenování ulice na pozemku p.č.874 v k.ú.Doudlevce názvem
„Zborovská“ a na pozemku p.č.867 v v k.ú.Radobyčice názvem „K Doudlevcům“.Ulice
jsou vyznačeny na přiloženém plánku <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
oddělení správní
odbor správní a vnitřních věcí
Úřad městského obvodu Plzeň 3
<br> Příloha: č.1 - Usnesení ZMO Plzeň 3 č.8 ze dne 15.2.2016
č.2 - Plánek lokality
č.3 - Rozdělovník
<br> KB PLZEŇ
<br> IČ
<br> TELEFON
<br> 929-311/0100
<br> 00075370
<br> 378 031 113
<br> FAX
378 036 559
<br> E-MAIL
posta@umo3.plzen-city.cz
<br> INTERNET
http://umo3.plzen-city.cz/

Načteno

edesky.cz/d/353639

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Plzeň 5 - Křimice
30. 03. 2016
22. 03. 2016
18. 03. 2016
18. 02. 2016
15. 02. 2016
  ...a další
Více dokumentů od MČ Plzeň 5 - Křimice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz